Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-13

RK-27-2013-13.doc  RK-27-2013-13pr01.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-27-2013-13
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 01/2013
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace mostů. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zakázku tvoří 4 části.
Část 1) II/351 Macourov - most ev.č. 351-004
Část 2) III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2
Část 3) III/35429 Pavlov - most ev.č. 35429-1
Část 4) III/36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1
Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky čtrnácti dodavatelů. V průběhu zadávacího řízení vyřadila hodnotící komise z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů nabídky osmi dodavatelů. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-27-2013-13, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na služby je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 1) byla vyhodnocena nabídka dodavatele
AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 180 000 Kč bez DPH.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 2) byla vyhodnocena nabídka dodavatele - Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851 s nabídkovou cenou 128 000 Kč bez DPH.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 3) byla vyhodnocena nabídka dodavatele Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851 s nabídkovou cenou 137 000 Kč bez DPH.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 4) byla vyhodnocena nabídka dodavatele Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851 s nabídkovou cenou 157 500 Kč bez DPH.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-27-2013-13, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby PD mosty 01/2013 dle materiálu
RK-27-2013-13, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby PD mosty 01/2013 :
- pro část 1) AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218,
- pro část 2) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851,
- pro část 3) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851,
- pro část 4) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851
v souladu s materiálem RK-27-2013-13, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz