Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-36

RK-27-2013-36.doc  RK-27-2013-36pr01.pdf  RK-27-2013-36pr02.doc  RK-27-2013-36pr03.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-27-2013-36
NázevPříspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2013 včetně rozpočtového opatření
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace se obrátil na zřizovatele s žádostí o příspěvek na zabezpečení tradičního republikového setkání chirurgů na Vysočině - Pelhřimovský chirurgický den 2013. Setkání se uskuteční 22. listopadu 2013. Plánované náklady akce jsou 135 800 Kč, plánované výnosy jsou 95 000 Kč. Příspěvek je určen na krytí předpokládaného rozdílu mezi náklady a výnosy, konkrétně na úhradu nájemného, sborníku přednášek, pozvánek, poštovného a certifikátů v celkové výši 40 800 Kč. Předpokládaný počet účastníků je 150 lékařů, 250 zdravotních sester. V materiálu RK-27-2013, př. 1 je uveden rozpočet akce.
Účelem příspěvku je podpora odborného setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0547/08/2012/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - schválilo financování vybraných osvětových akcí a záštit nad odbornými konferencemi ve výši 500 000 Kč.
Pro informaci je v materiálu RK-27-2013-36, př. 2 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2013 ve výši 40 800 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rezervy na § 3592 u rozpočtové položky 5901 je 480 tis. Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-07 (RK-27-2013-36, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 800 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 800 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 40 800 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, IČO: 00511951 s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání Pelhřimovský chirurgický den 2013 .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 22. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz