Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-37

RK-27-2013-37.doc  RK-27-2013-37pr01.doc  RK-27-2013-37pr02.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-27-2013-37
NázevInformace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval M. Křížková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dána povinnost provádět u příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Průběžná veřejnosprávní kontrola je dle směrnice č. 5/12 o kontrolní činnosti prováděna jednotlivými odbory v rámci finančního řízení činností podle jejich působnosti. Odbor zdravotnictví provedl v souladu s plánem kontrolní činnosti na I. pololetí roku 2013 dvě veřejnosprávní kontroly - počátkem měsíce března u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a počátkem měsíce června u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
Přehled zjištěných nedostatků je uveden v materiálu RK-27-2013-37, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o veřejnosprávních kontrolách provedených u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina v I. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-27-2013-37, př. 1 a informaci o přijetí opatření k odstranění nedostatků u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-27-2013-37, př. 2. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace má stanovenou lhůtu písemně informovat vedoucího kontrolní skupiny o přijetí opatření k odstranění nedostatků do 4. 12. 2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o:
* provedených veřejnosprávních kontrolách u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace za I. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-27-2013-37, př. 1;
* přijetí opatření k odstranění nedostatků u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2013-37, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 27. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz