Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-33

RK-27-2013-33.doc  RK-27-2013-33pr01.doc  RK-27-2013-33pr02.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-27-2013-33
NázevSmlouva o výpůjčce díla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) předložila ke schválení návrh smlouvy o výpůjčce uměleckého díla ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě nemocnice pro město Nové Město na Moravě (dále také město ). Jedná se o výpůjčku uměleckého díla sochaře Jiřího Plieštika - busta věnovaná MUDr. Josefu Svítilovi - Janu Karníkovi, z důvodu oslav výročí úmrtí MUDr. Josefa Svítila. Žádost města o výpůjčku je obsažena v materiálu RK-27-2013-33, př. 1.
Nemocnice výpůjčku po domluvě s městem nastavila na dobu neurčitou vzhledem ke složitosti a nákladovosti stavebních prací spojených s přesunem plastiky a její instalací před rodný dům Josefa Svítila. Náklady spojené s přemístěním díla ponese město. Smlouva o výpůjčce je obsažena v materiálu RK-27-2013-33, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. c) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna uzavřít smlouvu o výpůjčce na svěřený majetek na dobu delší než jeden rok za předpokladu, že nebude narušen chod organizace nebo znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu, pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy.
Návrh řešení Výpůjčka uměleckého díla nenaruší chod nemocnice ani neznemožní užívání majetku k hlavnímu účelu její činnosti. Umělecké dílo bude vhodně spojeno s činnostmi města při výročí MUDr. Josefa Svítila. Odbor zdravotnictví radě kraje doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2013-33, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckého díla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-33, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz