Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-25

RK-27-2013-25.doc  RK-27-2013-25pr01.doc  RK-27-2013-25pr02.doc  RK-27-2013-25pr03.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-27-2013-25
NázevPředfinancování projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
Zpracoval I. Schallnerová, E. Herzánová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o půjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen Vysočina Tourism ) za účelem předfinancování projektů Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 a Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina .
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0317/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu do výše 8 345 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, tj. max. do výše 1 251 750 Kč z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0318/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 rovněž vzalo na vědomí informace o dalším připravovaném projektu Vysočina Tourism Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu do výše 5 584 700 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, tj. max. do výše 837 705 Kč z rozpočtu kraje.
Oba uvedené projekty byly předloženy do Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen ROP JV ) v rámci Výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu v termínu do 2. 8. 2013 a jsou zaregistrovány pod čísly CZ.1.11/2.2.00/38.01595 Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 a CZ.1.11/2.2.00/38.01593 se zkráceným názvem Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina ; základní informace o projektech jsou uvedeny v materiálu RK-27-2013-25, př. 3.
Vlastní realizace obou těchto projektů byla plánována již po podání projektových žádostí, a to z důvodu nezbytnosti zahájení dílčích částí projektových aktivit - přípravy tuzemských a zahraničních veletrhů konaných v roce 2014. V případě projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 činí předpokládané náklady na tyto aktivity (účast na veletrzích Regiontour Brno a Holiday World Praha) cca
1 600 000 Kč, přičemž předběžný celkový rozpočet projektu je 8 345 000 Kč. U projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina pak předpokládané náklady na zajištění dílčích aktivit (účast na zahraničních veletrzích - Slovensko, Rakousko, Německo, Nizozemsko, Polsko) činí cca 490 000 Kč, přičemž předběžný celkový rozpočet projektu je 5 584 700 Kč.
Vzhledem k tomu, že Vysočina Tourism nemá disponibilní prostředky na zajištění těchto projektových aktivit, požádala zřizovatele již při schvalování projektových záměrů o předfinancování projektu formou půjčky ještě před rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ohledně podpory projektu z ROP JV (plánovaný termín zasedání je 11. 12. 2013). V případě schválení projektů k podpoře budou tyto náklady pro Vysočina Tourism z pohledu administrace a vyúčtování projektů uznatelnými, neboť budou realizovány po datu registrace projektů.
Návrh řešení Zastoupení Kraje Vysočina prostřednictvím Vysočina Tourism na veletrzích cestovního ruchu, které představují jednu z velmi efektivních metod propagace, neboť vytvářejí příležitost oslovit značné množství návštěvníků, jak z řad laické veřejnosti, turistů, tak návštěvníky z řad odborníků (zástupce cestovních kanceláří, incomingových firem, firem zaměřujících se na kongresovou turistiku, novináře atd.), je považováno za velice přínosné a prospěšné pro rozvoj oblasti cestovního ruchu v našem regionu.
Na základě schválených projektových záměrů v orgánech kraje a s ohledem na výše uvedené důvody odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout Vysočina Tourism bezúročnou půjčku ve výši 8 345 000 Kč za účelem realizace projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 dle materiálu RK-27-2013-25, př. 1, a dále poskytnout bezúročnou půjčku ve výši 5 584 700 Kč za účelem realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina dle materiálu
RK-27-2013-25, př. 2. A současně schválit příslušné rozpočtové opatření na kapitole Kultura.
Vysočina Tourism bude finanční prostředky čerpat jen na výdaje nezbytné k pokrytí nákladů souvisejících s přípravou a prezentací na tuzemských a zahraničních veletrzích konaných v roce 2014, jejichž předpokládaná výše je 1 600 000 Kč a 490 000 Kč. Další projektové aktivity nebude do rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod zahajovat.
V případě, že některý z projektů či oba projekty nebudou schváleny k podpoře, Vysočina Tourism nebude pokračovat v jeho/jejich realizaci a tuto skutečnost bezodkladně oznámí zřizovatelskému odboru. Návratnost finančních prostředků nákladově čerpaných z poskytnuté půjčky/půjček by následně byla řešena formou poskytnutí mimořádného navýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění vrácení výše uvedené půjčky/půjček.
V případě schválení projektu/projektů k podpoře z ROP JV budou finanční prostředky čerpány v období 2013-2015 dle skutečných potřeb projektu/projektů na základě žádostí ředitele Vysočina Tourism a předpokládá se, že jejich potřeba bude promítnuta v jednotlivých letech v etapě sestavování návrhu rozpočtu.
StanoviskaOdbor ekonomický sděluje, že projektový záměr byl projednán radní pro oblast kultury a k návrhu rozpočtového opatření nejsou připomínky.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00732, ID O00733.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout:
- půjčku v celkové výši 8 345 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 dle materiálu
RK-27-2013-25, př. 1;
- půjčku v celkové výši 5 584 700 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina dle materiálu
RK-27-2013-25, př. 2;
* schválit převod finančních prostředků:
- ve výši 1 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky ve výši 1 600 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 ;
- ve výši 490 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky ve výši
490 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz