Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-23

RK-27-2013-23.doc  RK-27-2013-23pr01.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-27-2013-23
NázevPředběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán ke schválení a k doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ), včetně schválení závazku jeho předfinancování.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod předběžný záměr projektu s názvem DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 - školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku ve formě projektové fiše, viz materiál RK-27-2013-23, př. 1. Tento projekt je připravován k předložení do šestnáctého kola programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 , FOND MALÝCH PROJEKTŮ VYSOČINA - DOLNÍ RAKOUSKO . Příjem žádostí probíhá do 27. 9. 2013. Začátek realizace projektu se předpokládá v červenci 2014, ukončení pak ke konci září 2014.
Hlavním cílem projektu je představit možnosti vzdělávání se v uměleckých oborech již od útlého věku a navázat na tři předchozí velmi úspěšné ročníky Dnů otevřených ateliérů. Tato akce byla na Vysočinu přenesena z Dolního Rakouska, kde se jedná o již tradiční a velmi populární formu prezentace práce umělců v prostředí jejich ateliérů vůči veřejnosti.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 (dále jen pravidla ) schválit předběžný záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod dle materiálu RK-27-2013-23, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu a schválit závazek kraje na zabezpečení financování.
Z posouzení projektu dle čl. 4 výše uvedených pravidel vyplývá, že projektový záměr odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace, která má v předmětu činnosti kromě jiného také uvedeno, že byla zřízena za účelem pořádání kulturních a vzdělávacích programů vyplývajících z předmětu činnosti a že v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním předchozích ročníků Dnů otevřených ateliérů. Předběžný rozpočet projektu činí 450 000 Kč, přičemž tato částka bude z 85 % (tj. 382 500 Kč) kofinancována z ERDF, vlastní podíl spoluúčasti žadatele pak představuje částku 15 % (tj. 67 500 Kč). Vynaložené finanční prostředky jsou vzhledem k výstupům projektu efektivní.
V případě schválení předkládaného projektového záměru a jeho následné realizace bude nutné projekt předfinancovat z rozpočtu kraje formou půjčky příspěvkové organizaci. Vzhledem k tomu, že Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod má bohaté zkušenosti s realizací obdobných aktivit v předchozích třech letech, nemělo by dojít k problémům při navracení finančních prostředků do rozpočtu kraje, jimž lze současně předejít důkladným a odpovědným zpracováním projektové žádosti a projektového rozpočtu.
Projektový záměr byl projednán s RNDr. Marií Kružíkovou, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která plně tento projekt podporuje stejně jako gesční odbor, neboť se jedná o příležitost vhodně využít účelovou finanční dotaci z Fondu malých projektů k propagaci kultury, uměleckého vzdělávání a tvořivosti umělců z Kraje Vysočina.
StanoviskaGrémium ředitele souhlasí s předběžným projektovým záměrem.
Odbor ekonomický k materiálu nemá připomínky. Předpokládá se, že projekt bude realizován v průběhu roku 2014.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předběžnému projektovému záměru, jehož cíle jsou v souladu s FMP Vysočina - Dolní Rakousko. Zbytková alokace FMP Vysočina - Dolní Rakousko, v rámci které mohou být předkládané projekty ještě podpořeny, činí cca 48 000 Euro.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2013-23, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 - školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku dle materiálu RK-27-2013-23, př. 1;
* schválit závazek kraje na zabezpečení:
- předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 - školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku do výše 450 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
- zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 - školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku , tj. max. do výše 67 500 Kč z rozpočtu kraje.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 27. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz