Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-44

RK-27-2013-44.doc  RK-27-2013-44pr01.doc  RK-27-2013-44pr02.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-27-2013-44
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na reprezentaci České republiky v soutěžní orbě
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátil Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, s žádostí o finanční podporu pro žáka oboru Zemědělec - Farmář, Daniela Kumžáka a jeho trenéra (učitele odborného výcviku) Josefa Cinka. Žák Daniel Kumžák se probojoval na 30. Mistrovství Evropy v soutěžní orbě v Bad Rothenfelde., Německo (10. 9. - 16. 9. 2013). Bližší informace k žádosti jsou obsahem materiálu RK-27-2013-44, př. 1. Náklady spojené s účastí a přípravou na soutěž jsou vyčísleny v materiálu RK-27-2013-44, př. 2.
Návrh řešení OŠMS doporučuje uvedenou akci podpořit a navrhuje poskytnout Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov finanční prostředky ve výši 10 000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí v soutěži. Vzhledem k tomu, že se jedná o školu zřizovanou krajem, navrhuje OŠMS zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz. Finanční prostředky budou škole poskytnuty dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 21. 8. 2013 činí 29 269 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00737.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 10 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 10 000 Kč;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO: 14450470, o částku 10 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na 30. Mistrovství Evropy v soutěžní orbě v Bad Rothenfelde, Německo.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz