Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-47

RK-27-2013-47.doc  RK-27-2013-47pr01.doc  RK-27-2013-47pr02.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-27-2013-47
NázevZpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2013
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuOdboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za první pololetí roku 2013 se uskutečnily celkem 4 zasedání zastupitelstva a 23 zasedání rady kraje. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 332 usnesení (za předchozí pololetí celkem 241 usnesení), rada kraje 1142 usnesení (za předchozí pololetí celkem 1086).
V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK a příloze 2 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními RK. Přílohy 1 a 2 tohoto materiálu rovněž obsahují návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2013 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu
RK-27-2013-47, př. 2, a dále doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2013 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-27-2013-47, př. 1.
StanoviskaK nerealizovaným usnesením byla vyžádána stanoviska pracovníků a pracovišť, kterým zastupitelstvo kraje nebo rada kraje uložily splnění. Stanoviska jsou obsahem přílohy 1 a 2 tohoto materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2013 dle materiálu
RK-27-2013-47, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-27-2013-47, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2013 dle materiálu RK-27-2013-47, př. 1;
* schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-27-2013-47, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz