Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-66

RK-27-2013-66.doc  RK-27-2013-66pr01.doc  RK-27-2013-66pr02.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-27-2013-66
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2013
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby s maximální podporou 200 tis. Kč na jeden projekt.
Nestátní neziskové organizace zabezpečují velký rozsah sociálních služeb na území Kraje Vysočina. U terénních služeb se jedná především asi o třetinu pečovatelské služby, veškerou osobní asistenci nebo ranou péči. U ambulantních jde o více než polovinu denních stacionářů, odborné sociální poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další služby. Z pobytových služeb provozují tři domovy pro seniory, téměř všechny azylové domy, chráněná bydlení i dům na půl cesty. Jde tedy o poměrně velký rozsah služeb ve veřejném zájmu. Financování těchto činností je z velké části závislé na dotacích z veřejných rozpočtů, které jsou zpravidla určené na provoz. V minulosti se i těmto organizacím podařilo získat ze státního rozpočtu nebo z prostředků EU dotace na rozsáhlejší stavební akce, ale prostředky na menší investice jsou pro ně velmi těžko dostupné. Přitom právě tyto menší investiční akce do nemovitého i movitého majetku mají často významný vliv na kvalitu a efektivitu poskytovaných sociálních služeb. Výčet možných žadatelů byl zúžen na subjekty, které fakticky působí v sociálních službách. Odpovídajícím způsobem byl zúžen i seznam příloh, které se týkají doložení právní subjektivity žadatele.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 2 mil. Kč na podporu investičních akcí u nestátních neziskových organizací, které poskytují registrované sociální služby. Výzva grantového programu je připojena v materiálu RK-27-2013-66, př. 1.
Grantovým programem budou podpořeny investice do stavebních úprav v objektech, ve kterých poskytovatelé provozují sociální služby, pořízení movitého vybavení nezbytného k poskytování sociálních služeb (např. rehabilitačních pomůcek, zvedáků, van pro osoby se zdravotním postižením, případně motorových vozidel). Dotace z grantového programu přispějí ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb, umožní takovou práci s klienty, která bude více zmírňovat důsledky jejich postižení, případně usnadní a zefektivní práci zaměstnanců v sociálních službách.
V materiálu RK-27-2013-66, př. 2 je připojeno podrobné hodnocení specifických kritérií.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.


Stanovisko odboru informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00739.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Investujme v sociálních službách 2013 dle materiálu RK-27-2013-66, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 09. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz