Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-06

RK-27-2013-06.doc  RK-27-2013-06pr01.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-27-2013-06
NázevNabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín .
Stavba se nachází mezi obcemi Svatoslav a Čechtín. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace II. třídy v celkové délce 4,740 km.
V rámci majetkoprávního vypořádání stavby II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou. Podle vyhotovených geometrických plánů je třeba získat nevykoupené pozemky pod plánovanou stavbou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu
RK-27-2013-06, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v katastrálních územích Benetice, Svatoslav u Třebíče a Čechtín pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín . Kupní cena bude prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou, která odpovídající ceně předmětných pozemků podle Výměru MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 50 Kč/m2. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty, zvýšena o cenu těchto porostů stanovenou podle Vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), jak vyplývá ze změn prováděných vyhláškami č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb.. Pozemky ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových budou převedeny bezúplatně a pozemky ve vlastnictví obcí budou převedeny darem.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2013-06, př. 1. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-27-2013-06, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz