Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-67

RK-27-2013-67.doc  RK-27-2013-67pr01.pdf  RK-27-2013-67pr02.pdf
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-27-2013-67
NázevNávrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s.
Zpracoval O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje v prosinci 2008 schválila uzavření dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Radou seniorů České republiky, o. s, IČO: 63829797 přičemž spolupráci ze strany partnera bude zajišťovat Krajská rada seniorů. Kraj na základě této dohody každoročně poskytuje dotaci na podporu činnosti Krajské rady seniorů Vysočina.
Na základě předloženého vyúčtování dotace za rok 2010 a 2012 bylo zjištěno využití části poskytnuté dotace na náklady, které jsou dle smlouvy, na jejímž základě byla dotace poskytnuta, náklady neuznatelnými. Tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Za rok 2010 se jedná o částku ve výši 8 944 Kč a za rok 2012 jde o částku 21 561 Kč.
Rada seniorů České republiky, o. s. požádala o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací za rok 2010 a 2012 v celkové výši 30 505 Kč.
Návrh řešení Na základě ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.
OSV, na základě žádosti Rady seniorů ČR, o. s. uvedené v příloze č. 1 a č. 2, předkládá radě kraje návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Financování Rady seniorů ČR, o. s. je vícezdrojové (kraje, ministerstvo). Použití veřejných prostředků je účelově vázáno, vzájemné přesuny nejsou možné a volné finanční zdroje Rada seniorů ČR nemá k dispozici. Z těchto důvodů požádala o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 30 505 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
prominout odvod za porušení rozpočtové kázně uložený občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s., IČO: 63829797 ve výši 30 505 Kč.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz