Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-68

RK-27-2013-68.doc  RK-27-2013-68pr01.doc  RK-27-2013-68pr02.doc  RK-27-2013-68pr03.doc  RK-27-2013-68pr04.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-27-2013-68
NázevOrganizační řády příspěvkových organizací Domov ve Zboží, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov důchodců Ždírec
Zpracoval K. Píbilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV příspěvkových organizacích Kraje Vysočina zřizovaných na úseku sociálních služeb se vnitřní uspořádání řídí organizačním řádem, který na základě zřizovací listiny vydává zřizovatel na návrh ředitele organizace. Ve smyslu závěrečných ustanovení zřizovací listiny změny a dodatky organizačního řádu vydá zřizovatel na návrh ředitele. Ředitel organizace tedy zodpovídá za aktualizaci organizačního řádu včetně organizačního schématu dle požadavků zřizovatele, platných právních předpisů a potřeb organizace.
Návrhy nových organizačních řádů předložili ředitelé následujících příspěvkových organizací:
* Domova ve Zboží
* Domova pro seniory Havlíčkův Brod
* Domova pro seniory Velké Meziříčí
* Domova důchodců Ždírec
Ředitel Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, požádal o změnu organizačního řádu z důvodu zřízení nového funkčního místa pracovníka kontroly a rozvoje služeb. Jedná se o samostatnou pozici v přímé řídící působnosti ředitele organizace. Tento pracovník bude úzce spolupracovat s vedoucími pracovníky, zabezpečovat nezávislou vnitřní kontrolní činnost, poskytovat odborné konzultace a pomoc v kontrolovaných oblastech, realizovat veřejné zakázky, provádět analytickou, koncepční a metodickou činnost související s vyhledáváním a realizací pracovních terapií, vyhledávat a ve spolupráci se sociálním pracovníkem realizovat zaměstnávání klientů v rámci Kraje Vysočina, provádět činnosti související s možným umístěním klientů mimo areál zařízení a činnosti související se změnou, případně rozšířením předmětu činnosti.
Ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, požádala o změnu organizačního řádu z důvodu plánovaných personálních změn k 1. 9. 2013 souvisejících s převzetím nového pracoviště a navýšením kapacity služby. Požadovaná změna spočívá v následujících úpravách:
* zřízení nového funkčního místa administrativního pracovníka (jedná se o samostatnou pozici v přímé řídící působnosti ředitelky organizace, tento pracovník bude zajišťovat vedení spisové služby pro organizaci, evidenci majetku včetně inventarizace, zabezpečovat a koordinovat vzdělávání v organizaci a plnit úkoly související s organizačním zajištěním univerzity třetího věku)
* vznik pracovního místa vedoucího oddělení údržby/provozního technika
* vznik nových oddělení v rámci zdravotního a sociálního úseku.
Ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, požádala o změnu organizačního řádu z důvodu plánovaných změn spočívajících ve zřízení nového úseku - úseku sociálního, který nahradí úsek pracovních terapií. Nově vzniklý úsek bude zahrnovat činnost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, budou zde zajišťovány sociální a sociálně-právní záležitosti uživatelů služby, úsek bude odpovědný za tvorbu a aktualizaci standardů kvality a metodické vedení klíčových pracovníků při individuálním plánování. Změna dále spočívá v přejmenování zdravotnického úseku na úsek přímé péče a ve sloučení Oddělení domov pro seniory s Oddělením domov se zvláštním režimem.
Ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, požádala o změnu organizačního řádu z důvodu provozních změn spočívajících ve stěhování z pracoviště v Havlíčkově Brodě a plánovaném zahájení provozu v nové budově ve Ždírci od 1. 9. 2013 a s tím souvisejícím navýšením stávající kapacity poskytovaných služeb a personálními změnami. Změna spočívá ve vzniku nového oddělení v rámci úseku přímé péče a v doplnění kompetencí ekonomického a sociálního úseku.

Vzhledem k charakteru změn jsou pro přehlednost vydávány nové organizační řády v úplném znění.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a závěrečnými ustanoveními zřizovacích listin předkládá odbor sociálních věcí radě kraje ke schválení návrhy (změny) organizačních řádů výše uvedených příspěvkových organizací. Jedná se o zapracované navrhované organizační změny.
Navrhujeme radě kraje vydat nové organizační řády příspěvkových organizací dle materiálu RK-27-2013-68, př. 1 - 4.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
* Organizační řád Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-27-2013-68, př. 1;
* Organizační řád Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-68, př. 2;
* Organizační řád Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-68, př. 3;
* Organizační řád Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-27-2013-68, př. 4.
Odpovědnost ředitelé dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
Termín 27. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz