Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2016 - 31.05.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o průběhu prací v rámci realizace Koncepce onkologické péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina - koncepce ustavení tzv. Regionální sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Control Network)
03Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04Nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
06Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
07Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
08Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny
09Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy 2016 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
10Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
11Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
12Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
13Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
14Škoda kraje (nemajetková)
15Zásah v době udržitelnosti projektu dopravní infrastruktury - čestné prohlášení
16Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
17Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/392 Velké Meziříčí - Tasov
18Veřejná zakázka na služby: II/602 Jihlava - most ev.č.602-043, PD
19Veřejná zakázka na služby: II/353 Stáj - Zhoř, PD
20Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2016
21Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
22Smlouva o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
23Dohoda o narovnání akce II/353 Bohdalov - obchvat , návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
23upr1Dohoda o narovnání akce II/353 Bohdalov - obchvat
24Zřízení služebností k pozemkům v k. ú. a obci Pelhřimov
25Změny na majetku kraje při stavbě I/19 Kámen, obchvat
26Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
27Žádost o prodej pozemku v k. ú. Humpolec
28Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
29Uzavření smlouvy o převodu investorství
30Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Jihlava - Příseka
31Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
32Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - oprava oken pavilonu interny a neurologie do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
33Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
34Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
35Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
36Změna usnesení 2044/34/2015/RK
37Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Číhalín
38Projektová příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Havlíčkův Brod
39Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
40Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016
41Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému esperantskému svazu, z.s.
43Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
44Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
45Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v rámci OPLZZ
47Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0749/15/2016/RK
48Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
49Zapojení školy do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Mezikrajské sportovní hry 2016
51Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
52Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
54Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
55Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2016 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
57Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
58Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016
59FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
60Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
61Doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
62Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2015
63Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
64Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
65Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací
66Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz