Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-23upr1

RK-19-2016-23upr1.doc
Číslo materiálu23upr1
Číslo jednacíRK-19-2016-23upr1
NázevDohoda o narovnání akce II/353 Bohdalov - obchvat
Zpracoval M. Dokulil
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuProjekt II/353 Bohdalov - obchvat byl realizován s podporou z prostředků Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod (ROP JV). V roce 2014, tedy ještě v době pětileté doby udržitelnosti projektu, proběhla ze strany poskytovatele dotace fyzická kontrola. Při kontrole byly zjištěny četné poruchy, které jsou předmětem reklamačního řízení. Byly vypracovány odborné posudky. Ze zpracovaných posudků nevyplynulo, čím byly poruchy jednoznačně způsobeny. Strany se shodly, že problém nemá jedinou příčinu, ale jde o několik příčin se vzájemným spolupůsobením i s ohledem na schválení podmínečně vhodné zeminy do násypů. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na spolufinancování odstranění vad díla.
Finanční krytí bude realizováno ze zvláštního účtu akce.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání dle materiálu RK-19-2016-23, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o narovnání na akci II/353 Bohdalov - obchvat dle materiálu
RK-19-2016-23, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz