Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-37

RK-19-2016-37.doc  RK-19-2016-37pr01.pdf  RK-19-2016-37pr02.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-19-2016-37
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Číhalín
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Číhalín dle geometrického plánu č. 305-8212/2015 vyhotoveného firmou Geoding, spol. s. r. o., Praha 4. Obec Číhalín nechala zaměřit skutečný stav po ukončení stavby Prodloužení chodníků podél silnice III/35113 v obci Číhalín . Na tuto stavbu byla uzavřena dne 29. 1. 2014 Smlouva zakládající právo provést stavbu mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem pozemků a obcí Číhalín jako investorem.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání dle geometrického plánu č. 305-8212/2015 s tím, že pozemky zastavěné chodníkem budou převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín a pozemky, které jsou zastavěny silnicí III/35113 budou převedeny z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví Kraje Vysočina. Záměr darování části pozemků zastavěných chodníkem byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 12. 2. 2014 - 17. 3. 2014.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout převést darem pozemky, dle geometrického plánu č. 305-8212/2015 vyhotoveného firmou Geoding, spol. s. r. o., Praha 4, nezastavěné tělesem krajské silnice do vlastnictví obce- par. č. 1458/2 díl n o výměře 23 m 2 a pozemek par. č. 1462/159 díly a+d+g+h+m o výměře 371 m2 a nabýt darem pozemky zastavené tělesem krajské silnice par. č. 1/2 díl k o výměře 10 m2, par. č. 21/4 o výměře 6 m2 , par. č. 1442/5 díl f o výměře 27 m 2, par. č. 1462/134 díl c o výměře 21 m2, par. č. 1501 díl j o výměře 27 m 2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny a ODSH s návrhem souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle geometrického plánu č. 305-8212/2015 v k.ú. a obci Číhalín par. č. 1458/2 díl n o výměře 23 m 2 a pozemek par. č. 1462/159 díly a+d+g+h+m o výměře 371 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
* nabýt darem pozemky dle geometrického plánu č. 305-8212/2015 v k.ú. a obci Číhalín par. č. 1/2 díl k o výměře 10 m2 , par. č. 21/4 o výměře 6 m2 , par. č. 1442/5 díl f o výměře 27 m 2, par. č. 1462/134 díl c o výměre 21 m2, par. č. 1501 díl j o výměře 27 m 2 z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz