Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-53

RK-19-2016-53.doc  RK-19-2016-53pr01.xls
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-19-2016-53
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
Zpracoval V. Trávníková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 a jejich zprostředkování právnickým osobám.
Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení všech zřizovatelů neinvestiční finanční prostředky účelově určené na rozšíření diagnostické základny nákupem diagnostických nástrojů, které umožní kombinovat různé diagnostické přístupy pro specifikaci vzdělávacích potřeb žáka, stanovení potřebných podpůrných opatření a profesního rozvoje žáka, ale také obohatí profesní kompetence poradenských pracovníků z hlediska správného užívání diagnostického nástroje.
Do rozvojového programu se přihlásilo 6 právnických osob, které vyhověly vyhlášeným podmínkám, a částka požadovaných dotací činila v součtu 355 000 Kč. MŠMT žádosti vyhodnotilo a rozhodnutím č. MSMT-13410-10/2016-1 poskytlo kraji finanční prostředky v celkové výši 84 000 Kč s účelovým určením pro právnické osoby uvedené v materiálu
RK-19-2016-53, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 v celkové výši 84 000 Kč;
* schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-19-2016-53, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 dle materiálu RK-19-2016-53, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 84 000 Kč - na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 (UZ 33040).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 v celkové výši 84 000 Kč;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-19-2016-53, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-19-2016-53, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz