Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-60

RK-19-2016-60.doc  RK-19-2016-60pr01.doc  RK-19-2016-60pr02.doc  RK-19-2016-60pr03.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-19-2016-60
NázevZměny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
Zpracoval L. Zerza
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem příspěvkových organizací poskytujících pobytové služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
Ředitelé příspěvkových organizací Domov důchodců Humpolec, Domov důchodců Onšov a Domov ve Věži požádali o změnu zástupce ředitele uvedeného ve zřizovací listině. V Domově důchodců Humpolec, příspěvkové organizaci vedoucího oddělení ekonomického nahrazuje vedoucí úseku ekonomického, v Domově důchodců Onšov, příspěvkové organizací vedoucího úseku ošetřovatelské péče nahrazuje vedoucí ekonomicko provozního úseku a v Domově ve Věži, příspěvkové organizací vedoucího úseku ekonomického nahrazuje vedoucí oddělení ekonomického.
K těmto změnám dochází v důsledku úpravy organizačních struktur.
Návrh řešení Požadované změny pozic zástupců ředitelů těchto tří příspěvkových organizací byly formou dodatků zapracovány do stávajících znění zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení návrhů těchto dodatků, obsažených v materiálech RK-19-2016-60, př. 1 - 3. Účinnost změn je navrhována k datu schválení.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje, včetně jejich dodatků.
StanoviskaŘeditelé dotčených příspěvkových organizací odsouhlasili předkládané návrhy dodatků zřizovacích listin.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-60, př. 1;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-60, př. 2;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-60, př. 3.
Odpovědnost OSV a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz