Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-62

RK-19-2016-62.doc  RK-19-2016-62pr01.pdf  RK-19-2016-62pr02.xls  RK-19-2016-62pr02upr1.xls  RK-19-2016-62pr03.xls
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-19-2016-62
NázevNávrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2015
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2015 dle vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Příspěvkové organizace v odvětví sociální péče předložily v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky a čl. 15 Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č. 14/15 (dále jen pravidla ), podklady ke schválení řádné účetní závěrky dle materiálů RK-19-2016-62, př. 1-3.
Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina předkládají účetní závěrky ke schválení zřizovateli v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (zejména hlava II. této vyhlášky). Pro nastavení efektivnějších procesů kontroly účetních závěrek včetně jejich schvalování byla na Portálu PO vytvořena procesně orientovaná SW aplikace, která monitoruje schvalovací proces v průběhu celého cyklu (od zaevidování závěrky, kontroly zřizovatelským odborem až do konečného procesu schválení zřizovatelem). Aplikace umožňuje nastavit seznam schvalovaných dokumentů včetně zveřejňování vybraných dokumentů na Rejstříku příspěvkových organizací, který je určen pro veřejnost a umožňuje velmi přehlednou formou provádět jejich kontrolu před předložením ke schválení.
Pro velký objem schvalovaných dokumentů byla na Portálu PO vytvořena složka Účetní závěrky dostupná na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada, ve které jsou k dispozici účetní závěrky pro každou příspěvkovou organizaci vybraného odvětví a roku a to jak ve stavu před schválením v radě kraje, tak po schválení (s datem schválení a číslem usnesení).
Kromě jedné organizace (Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, kde došlo ke konci roku k dosažení záporného výsledku hospodaření ve výši 63 880,48 Kč, a to v důsledku špatného odhadu očekávaných nákladů), mají ostatní příspěvkové organizace za rok 2015 vyrovnaný nebo kladný výsledek hospodaření.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina po provedení řádné kontroly předložených dokladů příspěvkovými organizacemi navrhuje, aby Rada Kraje Vysočina schválila řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-19-2016-62, př. 1 za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada a výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení dle materiálu RK-19-2016-62, př. 2.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-19-2016-62, př. 1 za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
* výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2015 včetně návrhu na jeho rozdělení do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu
RK-19-2016-62, př. 2;
ukládá
* ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu nebo fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 dle materiálu RK-19-2016-62, př. 2;
* ředitelům Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domova Ždírec, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-19-2016-62, př. 2;
* ředitelce Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2015 dle materiálu RK-19-2016-62, př. 2;
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2015 uvedených v materiálu RK-19-2016-62, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz