Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-41

RK-19-2016-41.doc  RK-19-2016-41pr01.xls  RK-19-2016-41pr02.xls  RK-19-2016-41pr03.xls  RK-19-2016-41pr04.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-19-2016-41
NázevNávrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. 3. 2016 schválilo usnesením č. 0074/02/2016/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016 (dále jen Zásady ). Podle ustanovení čl. 1 odst. 2 těchto Zásad se dotace poskytují z rozpočtu kraje na zajištění technické ochrany nemovitého majetku obcí. O jejich výši rozhoduje na základě žádostí obcí Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Ke dni 13. 5. 2016 (konečný termín pro podání žádostí) předložilo 29 obcí 30 žádostí o dotace ve výši 681 563 Kč (příloha č. 1). Celkové náklady se spoluúčastí obcí jsou vyčísleny částkou 1 895 163 Kč.
Kontrolou předložených žádostí bylo zjištěno, že celkem 3 žádosti nesplňují podmínky dle Zásad. Obec Horní Újezd předložila žádost před stanoveným termínem pro přijímání žádostí (čl. 5 odst. 1 Zásad), Obec Sulkovec nepředložila výpis z listu vlastnictví (čl. 3, odst. 1, Zásad) a Město Jaroměřice nad Rokytnou požádalo o dotaci nad stanovenou maximální výši v % (čl. 2 odst. 2 Zásad).
V rozpočtu kraje byla na letošní rok na ochranu obecního nemovitého majetku vyčleněna částka 600 000 Kč. V případě zamítnutí žádostí obcí Horní Újezd a Sulkovec a Města Jaroměřice nad Rokytnou bude vyčleněná částka překročena o 7 854 Kč.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana na základě Zásad a doporučení pracovní skupiny jmenované pro posouzení předložených žádostí navrhuje vyhovět žádostem všech obcí, které splnily podmínky stanovené Zásadami:
a) poskytnout dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku obcím dle přílohy č. 2 na základě smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4
b) zamítnout žádosti obcí, které nesplnily stanovené podmínky dle přílohy č. 3.
c) schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS.
StanoviskaEkonomický odbor - nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5311 je schválena částka 600 000 Kč na dotace na zabezpečení a ochranu obecního majetku.

Odbor informatiky - dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ01630.

Pracovní skupina pro posuzování projektů prevence kriminality jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina - doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace všem obcím v plném rozsahu kromě obcí Horní Újezd, Sulkovec a Města Jaroměřice nad Rokytnou.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu RK-19-2016-41, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost
a veřejný pořádek v celkové výši 607 854 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu RK-19-2016-41, př. 2;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-19-2016-41, př. 4;
* zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu RK-19-2016-41, př. 3;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 7 854 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 7 854 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz