Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-54

RK-19-2016-54.doc  RK-19-2016-54pr01.xls
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-19-2016-54
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
Zpracoval V. Trávníková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou v souvislosti s poskytnutím systémové podpory.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ze dne 29. 6. 2005, schválené usnesením zastupitelstva č. 0291/04/2005/ZK (dále jen Zásady ) ukládají v čl. 5 odboru školství, mládeže a sportu zpracování souhrnného seznamu konkrétních pomůcek a předložení radě kraje k projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření a návrhy změn rozpočtu příspěvkové organizace kraje, jejíž součástí je Speciálně pedagogické centrum (dále SPC). OŠMS v souladu s čl. 5 Zásad zpracoval ve spolupráci se zástupci všech SPC kraje souhrnný seznam učebních a kompenzačních pomůcek v celkové hodnotě 496 101 Kč. Jejich přehled s rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje je uveden v materiálu RK-19-2016-54, př. 1. Pomůcky budou zařazeny do evidence SPC Žďár nad Sázavou, které je součástí organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou. Jde o předpokládaný seznam pomůcek, v rámci něhož může SPC samo operativně reagovat na případné změny - rozšíření, typ pomůcky, změna ceny atd. Příspěvková organizace kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou byla zvolena s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 3 Zásad z důvodu snadnější evidence a také proto, že této organizaci byly převedeny do evidence v dřívějším období pomůcky ve vlastnictví kraje, které jsou klientům speciálně pedagogických center nadále zapůjčovány.
Návrh řešení Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 je na tento účel počítáno s částkou 500 000 Kč. OŠMS předkládá radě kraje návrh na zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 215 912 Kč a Investiční příspěvek ve výši 280 189 Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou na pořízení kompenzačních pomůcek.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Finanční prostředky budou uvolňovány na základě věcného plnění.
StanoviskaStanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01734.

Ekonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části ostatní výdaje, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče je uvažováno s podporou k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek ve výši 500 tis. Kč (ÚZ 00307).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 215 912 Kč a závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 280 189 Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu
RK-19-2016-54, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz