Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-10

RK-19-2016-10.doc  RK-19-2016-10pr01.pdf  RK-19-2016-10pr02.doc  RK-19-2016-10pr03.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-19-2016-10
NázevNávrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice Havlíčkův Brod ) v současné době připravila projektový záměr Koncem to nekončí . Cílem projektu je nastavení optimální paliativní péče o dětské a dospělé pacienty včetně péče o pozůstalé. Celkové předpokládané výdaje projektu (neinvestiční) jsou ve výši 1 950 000 Kč.
Také Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice Jihlava ) nyní zpracovala projektový záměr Nadační fond AVAST - paliativní program Spolu až do konce . Přestože v Nemocnici Jihlava již 5 let funguje Stanice paliativní péče, nejsou mezi zdravotníky na jednotlivých odděleních principy paliativní péče uplatňovány. Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí a znalosti o paliativní péči a zajistit její realizaci na všech odděleních, kde jsou tito pacienti hospitalizováni. Hlavním cílem je tedy zlepšení kvality života paliativních pacientů v oblasti medicínské i ošetřovatelské na všech odděleních Nemocnice Jihlava. K dosažení tohoto cíle je nutné vytvořit konsiliární paliativní tým Nemocnice Jihlava. Vytvořením multidisciplinárního paliativního týmu bude pro pacienty zajištěn vhodný typ pokračující péče buď na paliativních lůžkách, nebo v domácím prostředí. Projekt se zaměřuje i na pracovníky poskytující paliativní péči - na jejich vzdělávání, naučit se pracovat týmově, jednat s rodinami, nastavit oboustrannou spolupráci s terénními službami paliativní péče. Očekávaným výstupem je i zlepšení spolupráce mezi jednotlivými odděleními a nemocnicemi v Kraji Vysočina v oblasti paliativní péče. Celkové předpokládané výdaje projektu (neinvestiční) jsou v maximální výši grantu, a to 2 000 000 Kč.
Projekty byly předloženy v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST - Paliativní péče v nemocnicích a byly by financovány z grantového programu Spolu až do konce dle materiálu RK-19-2016-10, př. 1. Tento grantový program je zaměřený na péči o umírající v ČR a přístup společnosti k umírání jako takovému. Cílem tohoto programu v letošním roce je podpora rozvoje služeb paliativní péče v rámci nemocničního prostředí v ČR. Žadatelem o podporu tedy mohou být zdravotnická zařízení lůžkového typu (nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných).
Uzávěrka pro příjem žádostí byla 22. 5. 2016. S ohledem na termín podání žádosti a datum jednání rady kraje budou obě organizace postupovat v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 tzn., pokud Rada Kraje Vysočina nevysloví souhlas s projektovými záměry, budou projekty staženy.
Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Jihlava požádaly zřizovatele o schválení projektů. V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 radě kraje předložily projektovou fiši dle materiálů
RK-19-2016-10, př. 2 a RK-19-2016-10, př. 3.
Návrh řešení Rada kraje usnesením č. 0726/15/2016/RK vzala na vědomí Záměr komplexní paliativní péče v Kraji Vysočina, jehož hlavním cílem je vytvořit systém dostupné regionální sítě paliativní péče na celém území kraje, a to primárně založené na domácí formě péče, doplněné formou lůžkové péče. Na základě výše uvedeného a předložené žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Jihlava odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit projektové záměry v souladu s projektovou fiší dle materiálů RK-19-2016-10, př. 2 a RK-19-2016-10, př. 3.
StanoviskaGrémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.

Odbor ekonomický: Realizace projektů z grantového programu Spolu až do konce nezakládá finanční požadavek na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženým projektovým záměrům.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* projektový záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-10, př. 2;
* projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-19-2016-10, př. 3.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz