Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-50

RK-19-2016-50.doc  RK-19-2016-50pr01.pdf  RK-19-2016-50pr02.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-19-2016-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Mezikrajské sportovní hry 2016
Zpracoval P. Horký, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zajištění organizace XV. Mezikrajských sportovních her 2016, které pořádá Kraj Vysočina v termínu 23. 6. - 25. 6. 2016. Pořadatel ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť zajišťuje kompletně podmínky pro pořádání této pravidelné sportovní akce dvanáctičlenných krajských družstev, konané každý rok v jednom ze čtrnácti krajů. V rámci pořádání sportovních her je potřebné zajistit dostatečné financování. To bude zajištěno ze dvou zdrojů. Jednak každý zúčastněný kraj na svého účastníka platí částku 1 500 Kč a to včetně našeho kraje (sociální fond). Celkem je tato částka připsaná na účet kraje ve výši 253 500 Kč. Dále je na organizaci Mezikrajských sportovních her uvolněna částka z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 100 000 Kč. Celková částka určená na zajištění organizace ve výši 353 500 Kč bude převedena na účet Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť zvýšením příspěvku na provoz. Podrobnější informace jsou v příloze č. 1 a č. 2 materiálu RK-19-2016-50.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje schválit příslušná rozpočtová opatření a zvýšit Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť závazný ukazatel Příspěvek na provoz o částku 353 500 Kč. Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerv a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 23. 5. 2016 činí 37 674 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01733.0001.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) za startovné a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace) rozpočtu kraje o částku 253 500 Kč na organizační zajištění Mezikrajských sportovních her 2016;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na organizační zajištění Mezikrajských sportovních her 2016;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636, o částku 353 500 Kč na organizační zajištění Mezikrajských sportovních her 2016.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz