Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-63

RK-19-2016-63.doc  RK-19-2016-63pr01.pdf  RK-19-2016-63pr02.pdf  RK-19-2016-63pr03.pdf  RK-19-2016-63pr04.pdf  RK-19-2016-63pr05.pdf  RK-19-2016-63pr06.pdf  RK-19-2016-63pr07.pdf  RK-19-2016-63pr08.pdf  RK-19-2016-63pr09.pdf  RK-19-2016-63pr10.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-19-2016-63
NázevPrůběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval I. Vlčková, J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuPředkládáme Radě Kraje průběžné provozní monitorovací zprávy dle čl. 4, odst. (2), písm d) Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (č.29/12) k projektům Operačního programu Životní prostředí (dále též jen OPŽP).

Po ukončení realizace projektu zůstávají projekty i nadále předmětem monitorování, zda u nich nedochází ke změnám, jež by byly v rozporu s podmínkami poskytnutí dotace uvedenými v rozhodnutí o podpoře nebo povinnostmi příjemce podpory uvedenými ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. K tomuto monitorování slouží průběžné provozní monitorovací zprávy o stavu projektu, které jsou podávány 1x ročně vždy za období předcházejícího roku. První zprávu podává příjemce za rok následující po roku, v němž došlo k ukončení realizace projektu. K vyplnění monitorovací zprávy je příjemce vyzván zasláním elektronické zprávy v IS BENE-FILL a na vyplnění je určena lhůta 3 měsíců. Doba, po kterou je projekt monitorován, se může u projektů z různých prioritních os lišit a je dána obdobím, po které musí realizovaný projekt plnit účel poskytnutí podpory.
Odbor životního prostředí a zemědělství pro potřeby průběžných provozních monitorovacích zpráv (a obecně pro zajištění udržitelnosti projektů) musí v terénu navštěvovat dokončené akce podpořené z OPŽP, dále musí sledovat, zda nedochází ke změnám (pokud ke změnám dochází, tak odbor zpracovává změnové listy), navrhovat opatření k nápravě případných nežádoucích změn. Ke změnám dochází v revitalizovaných parcích poměrně často jak vlivem vnějších příčin (úhyny smrků vlivem škůdců např. kůrovce, vývraty a zlomy stromů vlivem nárazových větrů, sněhu a námrazy apod.), tak vlivem investičních či transformačních záměrů kraje, se kterými v době přípravy a realizace projektu nebylo počítáno. V loňském roce například mimořádné sucho způsobilo úhyn některých nově vysázených dřevin, které bylo nutné znovu dosázet, v několika případech též za pomoci kraje (viz též materiál
RK-35-2015-83). Během této činnosti spolupracuje odbor životního prostředí a zemědělství s příspěvkovými organizacemi kraje či dalšími odbory krajského úřadu. Výše popisované změny v projektech či opatření k zajištění udržitelnosti se musí uvádět v průběžných provozních monitorovacích zprávách.
Návrh řešení Z výše uvedených důvodů odbor životního prostředí a zemědělství vyplnil (a vygeneroval do formátu PDF) v prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL průběžné provozní monitorovací zprávy pro následující akce (číslo v seznamu akcí odpovídá číslu přílohy tohoto materiálu)
1. Dětský domov Budkov - revitalizace parku
2. Domov důchodců Proseč - Obořiště- revitalizace parku
3. Ústav sociální péče Těchobuz - revitalizace parku
4. Ústav sociální péče Křižanov - revitalizace parku
5. Domov důchodců - Mitrov - revitalizace parku
6. Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - revitalizace parku
7. Nemocnice Havlíčkův Brod - revitalizace parku
8. Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351
9. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky
10. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - základní ochrana
Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje schválit průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle příloh 1 až 10 materiálu RK-19-2016-63 a prohlásit skutečnosti v nich uvedené. OŽPZ poté tyto zprávy odešle Státnímu fondu životního prostředí ČR.
StanoviskaČlenové grémia ředitele berou závěrečné monitorovací zprávy na vědomí.

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor zdravotnictví nemá k předkládanému materiálu připomínky.

Odbor školství souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor majetkový nemá připomínek k předkládanému materiálu a návrhu usnesení.

Odbor sociálních věcí bere na vědomí průběžné monitorovací zprávy týkající se organizací sociálních služeb a nemá žádné připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
průběžné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-19-2016-63, př. 1,
RK-19-2016-63, př. 2, RK-19-2016-63, př. 3, RK-19-2016-63, př. 4, RK-19-2016-63, př. 5, RK-19-2016-63, př. 6, RK-19-2016-63, př. 7, RK-19-2016-63, př. 8, RK-19-2016-63, př. 9, RK-19-2016-63, př. 10;
prohlašuje
skutečnosti v nich uvedené.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz