Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-45

RK-19-2016-45.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-19-2016-45
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval M. Lisová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vrácení části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR ) v rámci realizace globálních grantů.
Kraj Vysočina realizoval od 9. 3. 2011 do 30. 6. 2015 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tři globální granty:
* Zvyšování kvality ve vzdělání v kraji Vysočina II registrační číslo CZ.1.07/1.1.36;
* Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II registrační číslo CZ.1.07/1.2.37;
* Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II registrační číslo CZ.1.07/1.3.50.
Dne 18. 4. 2016 byly schváleny závěrečné monitorovací zprávy všech tří globálních grantů. Dle aktuální verze Příručky pro příjemce, kap. 5.12.1, resp. kap. 4 v metodickém dopisu č. 18.2 příjemce dotace vrací prostředky, které nevyčerpal v rámci realizace projektu, resp. globálního grantu ve lhůtě 30 pracovních dnů od schválení závěrečné monitorovací zprávy. Společně s těmito nevyčerpanými prostředky je kraj povinen vrátit všechny úroky, připsané na zvláštní účty globálních grantů v době realizace. Tyto prostředky činí:
* 10 320 306,12 Kč nevyčerpaných prostředků a 675 361,60 Kč jako úroky připsané na zvláštní účet u globálního grantu CZ.1.07/1.1.36 (z celkového rozpočtu 133 618 269,00 Kč);
* 5 990 320,30 Kč nevyčerpaných prostředků a 228 513,01 Kč jako úroky připsané na zvláštní účet u globálního grantu CZ.1.07/1.2.37 (z celkového rozpočtu 42 186 675,00 Kč);
* 7 124 957,61 Kč nevyčerpaných prostředků a 305 018,29 Kč jako úroky připsané na zvláštní účet u globálního grantu CZ.1.07/1.3.50 (z celkového rozpočtu 52 733 325,00 Kč).
Částky vratek jednotlivých globálních grantů odpovídají výši nevyčerpaných finančních prostředků příjemců dotace podpořených v rámci jednotlivých globálních grantů a u globálních grantů CZ.1.07/1.2.37 a CZ.1.07/1.3.50 již vyčerpané absorpční kapacitě ke konci realizace globálních grantů.
V rámci všech výše uvedených globálních grantů bylo podpořeno celkem 86 projektů.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí vratky dotace ve výši 10 320 306,12 Kč u globálního grantu CZ.1.07/1.1.36, 5 990 320,30 Kč u globálního grantu CZ.1.07/1.2.37 a 7 124 957,61 Kč u globálního grantu CZ.1.07/1.3.50 a dále vratku úroku ve výši 675 361,60 Kč u globálního grantu CZ.1.07/1.1.36, 228 513,01 Kč u globálního grantu CZ.1.07/1.2.37 a 305 018,29 Kč u globálního grantu CZ.1.07/1.3.50 a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účty globálních grantů Zvyšování kvality ve vzdělání v kraji Vysočina II , Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II , související s vratkami dotace.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-19-2016-45;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty na zvláštních účtech globálních grantů Zvyšování kvality ve vzdělání v kraji Vysočina II , Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II související s vratkami dotace a úroků globálních grantů:
- CZ.1.07/1.1.36 ve výši 10 320 306,12 Kč (dotace) a 675 361,60 Kč (úroky);
- CZ.1.07/1.2.37 ve výši 5 990 320,30 Kč (dotace) a 228 513,01 Kč (úroky);
- CZ.1.07/1.3.50 ve výši 7 124 957,61 Kč (dotace) a 305 018,29 Kč (úroky);
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz