Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 19/2016, které se bude konat dne 31.05.2016 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2016
2. Informace o průběhu prací v rámci realizace Koncepce onkologické péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina - koncepce ustavení tzv. Regionální sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Control Network)
    ( S. Měrtlová, RK-19-2016-02)
3. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-19-2016-03)
4. Nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-19-2016-04)
5. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-19-2016-05)
6. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-19-2016-06)
7. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-19-2016-07)
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny
    ( S. Měrtlová, RK-19-2016-08)
9. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy 2016 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-19-2016-09)
10. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
    ( S. Měrtlová, RK-19-2016-10)
11. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
    ( S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová, RK-19-2016-11)
12. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
    ( P. Pavlinec, RK-19-2016-12)
13. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
    ( P. Pavlinec, RK-19-2016-13)
14. Škoda kraje (nemajetková)
    ( V. Novotný, RK-19-2016-14)
15. Zásah v době udržitelnosti projektu dopravní infrastruktury - čestné prohlášení
    ( H. Strnadová, RK-19-2016-15)
16. Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
    ( H. Strnadová, RK-19-2016-16)
17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/392 Velké Meziříčí - Tasov
    ( H. Strnadová, RK-19-2016-17)
18. Veřejná zakázka na služby: II/602 Jihlava - most ev.č.602-043, PD
    ( H. Strnadová, RK-19-2016-18)
19. Veřejná zakázka na služby: II/353 Stáj - Zhoř, PD
    ( H. Strnadová, RK-19-2016-19)
20. Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2016
    ( H. Strnadová, RK-19-2016-20)
21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-19-2016-21)
22. Smlouva o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
    ( H. Strnadová, RK-19-2016-22)
23. Dohoda o narovnání akce II/353 Bohdalov - obchvat , návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
    ( H. Strnadová, RK-19-2016-23)
24. Zřízení služebností k pozemkům v k. ú. a obci Pelhřimov
    ( P. Kolář, RK-19-2016-24)
25. Změny na majetku kraje při stavbě I/19 Kámen, obchvat
    ( P. Kolář, RK-19-2016-25)
26. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
    ( P. Kolář, RK-19-2016-26)
27. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Humpolec
    ( P. Kolář, RK-19-2016-27)
28. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-19-2016-28)
29. Uzavření smlouvy o převodu investorství
    ( P. Kolář, RK-19-2016-29)
30. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Jihlava - Příseka
    ( P. Kolář, RK-19-2016-30)
31. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
    ( P. Kolář, RK-19-2016-31)
32. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - oprava oken pavilonu interny a neurologie do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
    ( P. Kolář, RK-19-2016-32)
33. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
    ( P. Kolář, RK-19-2016-33)
34. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-19-2016-34)
35. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-19-2016-35)
36. Změna usnesení 2044/34/2015/RK
    ( P. Kolář, RK-19-2016-36)
37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Číhalín
    ( P. Kolář, RK-19-2016-37)
38. Projektová příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, RK-19-2016-38)
39. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
    ( I. Šteklová, RK-19-2016-39)
40. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016
    ( I. Šteklová, RK-19-2016-40)
41. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
    ( I. Šteklová, RK-19-2016-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému esperantskému svazu, z.s.
    ( M. Hyský, RK-19-2016-42)
43. Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-19-2016-43)
44. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
    ( I. Fryšová, RK-19-2016-44)
45. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-19-2016-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v rámci OPLZZ
    ( I. Fryšová, RK-19-2016-46)
47. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0749/15/2016/RK
    ( I. Fryšová, RK-19-2016-47)
48. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
    ( J. Strejček, RK-19-2016-48)
49. Zapojení školy do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
    ( K. Ubr, RK-19-2016-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Mezikrajské sportovní hry 2016
    ( K. Ubr, RK-19-2016-50)
51. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-19-2016-51)
52. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-19-2016-52)
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
    ( K. Ubr, RK-19-2016-53)
54. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-19-2016-54)
55. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2016 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-19-2016-55)
56. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
    ( K. Ubr, RK-19-2016-56)
57. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-19-2016-57)
58. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016
    ( V. Švarcová, RK-19-2016-58)
59. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
    ( V. Švarcová, RK-19-2016-59)
60. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
    ( V. Švarcová, RK-19-2016-60)
61. Doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
    ( V. Švarcová, RK-19-2016-61)
62. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2015
    ( V. Švarcová, RK-19-2016-62)
63. Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-19-2016-63)
64. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
    ( E. Horná, RK-19-2016-64)
65. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací
    ( E. Horná, RK-19-2016-65)
66. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
    ( P. Kolář, RK-19-2016-66)
67. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz