Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-23

RK-19-2016-23.doc  RK-19-2016-23pr01.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-19-2016-23
NázevDohoda o narovnání akce II/353 Bohdalov - obchvat , návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Zpracoval M. Dokulil
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuProjekt II/353 Bohdalov - obchvat byl realizován s podporou z prostředků Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod (ROP JV). V roce 2014, tedy ještě v době pětileté doby udržitelnosti projektu, proběhla ze strany poskytovatele dotace fyzická kontrola. Při kontrole byly zjištěny četné poruchy, které jsou předmětem reklamačního řízení. Byly vypracovány odborné posudky. Ze zpracovaných posudků nevyplynulo, čím byly poruchy jednoznačně způsobeny. Strany se shodly, že problém nemá jedinou příčinu, ale jde o několik příčin se vzájemným spolupůsobením i s ohledem na schválení podmínečně vhodné zeminy do násypů. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na spolufinancování odstranění vad díla.
Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání dle materiálu RK-19-2016-23, př. 1 a o zařazení jmenovité akce II/353 Bohdalov - obchvat do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít Dohodu o narovnání na akci II/353 Bohdalov - obchvat dle materiálu
RK-19-2016-23, př. 1;
* zařadit jmenovitou akci II/353 Bohdalov - obchvat do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz