Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-25

RK-19-2016-25.doc  RK-19-2016-25pr01.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-19-2016-25
NázevZměny na majetku kraje při stavbě I/19 Kámen, obchvat
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuŘeditelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace zastoupená Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou správy Jihlava (dále jen ŘSD) se obrátilo na odbor majetkový s návrhem na uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/19 Kámen, obchvat.
Investorem stavby I/19 Kámen, obchvat je ŘSD. V souvislosti s realizací obchvatu bude dotčen i nemovitý majetek kraje a stavba proto obsahuje i 4 stavení objekty, které řeší nezbytné úpravy na majetku kraje. Jedná se o stavební objekty:
* SO 123 Silnice III/01923 Kámen - východ (úprava tělesa krajské silnice). Stávají silnice III/01923 v této části je výjezd z obce Kámen na Nízkou Lhotu o šířce cca 4 m. Nová komunikace bude v kategorii S7,5/5 a bude tvořit jediný příjezd do obce Kámen od východu, od Pelhřimova s napojením na budoucí obchvat.
* SO 170.2 Dopravní značení pro Kraj Vysočina. Jedná se o svislé a vodorovné dopravní značení na výše uvedeném zrekonstruovaném úseku silnice III/01923
* SO 202 Most na silnice III/01923 Kámen - Nízká Lhota. Jedná se o přemostění nové trasy silnice I/19 - budoucí obchvat obce Kámen. Most bude jednopolový, délka přemostění 30 m.
* SO 813 - Vegetační úpravy pro Kraj Vysočina. Jedná se vegetační úpravy podél výše uvedeného úseku silnice III/01923.
Všechny tyto stavební práce bude plně hradit ŘSD.
Předkládaná smlouva řeší oprávnění ŘSD realizovat výše uvedené stavební objekty, kterými bude dotčen majetek kraje a převzetí těchto objektů, resp. stavebních úprav realizovaných na majetku kraje, do vlastnictví kraje a to protokolem.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/19 Kámen, obchvat. V průběhu projektové přípravy byl Kraj Vysočina průběžně informován a byl vydán souhlas s vynětím pozemků ze ZPF a ve spolupráci s KSÚSV odsouhlaseno technické řešení stavby co se týká dotčení majetku kraje.
StanoviskaUsnesením 275/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 rozhodlo zastupitelstvo kraje v souvislosti s přípravou stavby I/19 Kámen, obchvat uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi ŘSD a Krajem Vysočina, podle které ŘSD převede a Kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví po dokončení stavby úsek stávající silnice I/19 od křižovatky se silnicí III/01922 po křižovatku se silnicí III/01923.

Usnesením 2004/33/2014/RK ze dne 4. 11. 2014 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina stavbou I/19 - Kámen, obchvat a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a ŘSD jako investorem stavby.

Krajská správa a údržba silnic Vysočina souhlasí s návrhem.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/19 Kámen, obchvat dle materiálu RK-19-2016-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz