Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-59

RK-19-2016-59.doc  RK-19-2016-59pr01.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-19-2016-59
NázevFOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu realizace investičních akcí určeného pro organizace poskytující sociální služby s maximální podporou 200 tis. Kč na jeden projekt.
Nestátní neziskové organizace a obce zabezpečují poskytování sociálních služeb na celém území Kraje Vysočina. Jde o poměrně velký rozsah služeb ve veřejném zájmu. Financování těchto činností je z velké části závislé na dotacích z veřejných rozpočtů, které jsou zpravidla určené na provoz. V minulosti se těmto organizacím podařilo získat ze státního rozpočtu nebo z prostředků EU dotace na rozsáhlejší stavební akce, ale prostředky na menší investice jsou pro ně velmi těžko dostupné. Přitom právě tyto menší investiční akce do nemovitého i movitého majetku mají často významný vliv na kvalitu a efektivitu poskytovaných sociálních služeb. Z toho důvodu je grantový program Investujme v sociálních službách opakovaně zahrnován do alokace Fondu Vysočiny.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 3,5 mil. Kč na podporu investičních akcí u organizací, které poskytují registrované sociální služby. Výzva grantového programu je připojena v materiálu
RK-19-2016-59, př. 1.
Grantovým programem budou podpořeny investice do stavebních úprav v objektech, ve kterých poskytovatelé provozují sociální služby, pořízení movitého vybavení nezbytného k poskytování sociálních služeb (např. rehabilitačních pomůcek, zvedáků, van pro osoby se zdravotním postižením, případně motorových vozidel). Dotace z grantového programu přispějí ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb, umožní takovou práci s klienty, která bude více zmírňovat důsledky jejich postižení, případně usnadní a zefektivní práci zaměstnanců v sociálních službách.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID FV01735.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Investujme v sociálních službách 2016 dle materiálu RK-19-2016-59, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 10. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz