Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-21

RK-19-2016-21.doc  RK-19-2016-21pr01.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-19-2016-21
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TD) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor BOZP) dle materiálu RK-19-2016-21, př. 1. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 je v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě počítáno s finančními prostředky na realizaci těchto výdajů.
ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 253 355 Kč z přílohy D2 - Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na provedení výkonu TD a koordinátora BOZP u uvedených akcí.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako investiční příspěvek dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení ODSH navrhuje radě kraje:
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o zaokrouhlenou částku 253 355 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle rozpisu uvedeného v materiálu RK-19-2016-21, př. 1, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o zaokrouhlenou částku 253 355 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby);
* schválit zvýšení závazného ukazatele investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 253 355 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-19-2016-21, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava.

Odbor informatiky: Poskytnutí příspěvku bylo zaevidováno v systému eDotace pod ID O01736.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 253 355 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-19-2016-21, př. 1, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 253 355 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby);
* zvýšení závazného ukazatele investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 253 355 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-19-2016-21, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz