Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-20

RK-19-2016-20.doc  RK-19-2016-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-19-2016-20
NázevZměna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2016
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 19. 4. 2016 usnesením číslo 0691/14/2016/RK schválila finanční plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV). KSÚSV požádala přes portál PO dne 23. 5. 2016 o změnu investiční části finančního plánu na rok 2016 a zároveň o aktualizaci finančního plánu o finanční prostředky poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen SFDI), na základě smlouvy schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0200/03/2016/ZK. Změna plánu investic je vyvolána havárií transformátoru v areálu KSÚSV v Jihlavě v dubnu 2016. Původní transformátor po posouzení odbornou firmou není opravitelný. Je potřeba zakoupit a instalovat nový transformátoru pro odběr VN na odběrném místě Kosovská 1122/16. Do investičního plánu tedy KSÚSV navrhuje zařadit novou investici: Transformátor Jihlava, Kosovská 1122/16 v hodnotě 125 000 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2016 dle materiálu RK-19-2016-20, př. 1.
Financování výše uvedené změny je zajištěno z úspory finančních prostředků z již ukončeného výběrového řízení na reverzní vibrační desku.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2016 dle materiálu RK-19-2016-20, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín průběžně do 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz