Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-26

RK-19-2016-26.doc  RK-19-2016-26pr01.doc  RK-19-2016-26pr02.doc  RK-19-2016-26pr03.pdf  RK-19-2016-26pr03a.pdf  RK-19-2016-26pr03b.pdf  RK-19-2016-26pr03c.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-19-2016-26
NázevUzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší uzavření smlouvy kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce II/150 Okrouhlice most, ev. č. 150-022 , přes železnici, v k. ú. Okrouhlice.
Investorem akce bude Kraj Vysočina, finanční prostředky na tuto akci mají být poskytnuty v rámci dotace z EU. Při stavbě dojde k obnově stávajícího mostního objektu a současně k obnově části komunikace II/150.
V rámci majetkoprávní přípravy akce byly v loňském roce uzavřeny potřebné smlouvy s vlastníky dotčených pozemků. Jedním z nich jsou i České dráhy, a. s. S tímto vlastníkem byla uzavřena na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0307/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 smlouva stavební, která obsahuje závazek, že kraj vykoupí mostní konstrukcí zastavěné části pozemku par. č. 375/1 v k. ú. Okrouhlice za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o cenu znalečného a ostatní náklady spojené s obchodním případem. Pro uskutečnění výkupu byly zaměřeny trvalé zábory a byly vyhotoveny dva GP - č. 494-406/2015 a č. 501-895/2015. Na jejich základě jsou k výkupu určeny pozemky par. č. 375/40 o výměře 22 m2 a par. č. 375/42 o výměře 132 m2, nově oddělené z par. č. 375/1.
V březnu 2016 byl odborem majetkovým potvrzen souhlas s kupní cenou za uvedené pozemky ve výši 25 000 Kč, skládající se z částek:
1) 13 045 Kč - cena pozemků dle znaleckého posudku č. 5961-41/2016, vyhotovil Jaroslav Bělohradský, Ledeč nad Sázavou + 21 % DPH (na základě novely zákona o DPH platné od 1. 1. 2016 se DPH připočítává i u pozemků, které mají být zastavěny a je vydáno stavební povolení)
2) 3 000 Kč - zhotovení znaleckého posudku
3) 8 955 Kč - ostatní náklady (kolek, vyhotovení GP, vytyčení sítí, daň z nabytí nemovitých věcí).
Kupní smlouva je obsahem materiálu RK-19-2016-26, př. 1.
Současně s kupní smlouvou je jako materiál RK-19-2016-26, př. 2 předkládána ke schválení i smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jejíž uzavření s budoucím oprávněným - SŽDC, státní organizací, je podmínkou obsaženou v kupní smlouvě s ČD, a. s. Jedná se o budoucí služebnost vedení dopravně technické infrastruktury, které slouží potřebám provozovatele dráhy a které bude částečně uloženo na dotčeném pozemku par. č. 375/42 v k. ú. Okrouhlice. Služebnost je vymezena v GP č. 501-896/2015. Její uzavření i uzavření smlouvy následné budou bezúplatná.
Pozemek par. č. 375/1 je veden u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 937 pro k. ú. a obec Okrouhlice.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje:
- rozhodnout uzavřít se SŽDC, státní organizací, jako budoucím oprávněným, bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle materiálu
RK-19-2016-26, př. 2;
- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít kupní smlouvu s ČD, a, s. na pozemky par. č. 371/40 a 371/42 v k. ú. Okrouhlice dle materiálu RK-19-2016-26, př. 1.
Uzavřením obou smluv budou splněny poslední podmínky pro zahájení realizace stavby.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu kupní.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 234, s právem hospodaření s majetkem státu, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle materiálu RK-19-2016-26, př. 2, v rámci akce II/150 Okrouhlice - most
ev. č. 150-022 ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně kupujícího a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 na straně prodávajícího, kupní smlouvu dle materiálu
RK-19-2016-26, př. 1, na pozemky dle GP č. 494-406/2015 par. č. 375/40 o výměře 22 m2 a dle GP č. 501-895/2015 par. č. 375/42 o výměře 132 m2 v k. ú. Okrouhlice za dohodnutou kupní cenu 25 000 Kč, v rámci stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz