Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-18

RK-19-2016-18.doc  RK-19-2016-18pr01.doc  RK-19-2016-18pr02.doc  RK-19-2016-18pr03.doc  RK-19-2016-18pr03upr1.doc  RK-19-2016-18pr04.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-19-2016-18
NázevVeřejná zakázka na služby: II/602 Jihlava - most ev.č.602-043, PD
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro akci II/602 Jihlava - most ev.č.602-043 . Financování plnění předmětu zakázky je předpokládáno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). S ohledem na specifická výkladová stanoviska IROP k problematice zadávání veřejných zakázek je žádoucí zakázku zadat v nejpřísnějším zákonném režimu. Zakázka bude zadána jako nadlimitní otevřené řízení. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu RK-19-2016-18, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev.č.602-043, PD formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-19-2016-18, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-19-2016-18, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-19-2016-18, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu
K zadání veřejných zakázek odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek - uveřejnění veřejné zakázky - do 3. 6. 2016
* konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek - 25. 7. 2016
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev.č.602-043, PD formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu
RK-19-2016-18, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-19-2016-18, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2016-18, př. 3;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev.č.602-043, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu
RK-19-2016-18, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz