Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-38

RK-19-2016-38.doc  RK-19-2016-38pr01.doc  RK-19-2016-38pr02.pdf  RK-19-2016-38pr02a.pdf  RK-19-2016-38pr02b.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-19-2016-38
NázevProjektová příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Havlíčkův Brod
Zpracoval Z. Berka
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o pokračování projektové přípravy záměru výstavby nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Záměr výstavby uvedeného objektu je plánován v lokalitě Ostrov , na pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod a částečně i na pozemcích jiného vlastníka (některé inženýrské sítě). Rada kraje usnesením 1604/26/2015/RK rozhodla
* podat žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod spočívající ve změně funkčního využití plochy P39 nebo její části a popřípadě části plochy Z109 na nové využití - občanská vybavenost pro umístění budovy Krajské knihovny Vysočiny;
* zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2015, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Kultura novou akci Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV.
OM na základě tohoto usnesení zahájil projektovou přípravu akce. O způsobu zadání a uzavření smlouvy na zpracování návrhu stavby, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodl, v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 5 Pravidel, Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Smlouva o dílo byla uzavřena s Ing. Milanem Stejskalem, Česká Bělá 131, 582 61 Česká Bělá, IČO 63584719. O tomto kroku byla rada kraje informována na svém jednání č. 11/2016 dne 22. 3. 2016 (usnesení 0538/11/2016/RK).
Změna územního plánu je v současné době zplatněna.
Návrh stavby a dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby byly v průběhu zpracování konzultovány se zástupci Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina, se zástupci uživatele, tj. Krajské knihovny Vysočiny a se zástupci města Havlíčkův Brod. Návrh a dokumentace řeší jak novostavbu KKV - investor Kraj Vysočina - tak objekt parkovacích stání - investor město Havlíčkův Brod.
Rada města Havlíčkův Brod projednávala dne 9. 5. 2016 problematiku výstavby Krajské knihovny a přijala usnesení 409/16, ve kterém souhlasí s umístěním stavby Krajské knihovny na pozemcích par. č. 1876/1, 1876/5, 1876/6, 1876/7, 1876/8, 1876/26, 1876/27, 1876/28, 1876/29, 1876/30, 1876/31, 1876/32 a par. č. st. 6157 katastrální území Havlíčkův Brod a s vydáním územního rozhodnutí na tuto stavbu. A dále usnesení 408/16, ve kterém Rada města pověřuje Bc. Ivanu Mojžyškovou a Bc. Libora Honzárka jednáním a koordinací postupu přípravy stavby společné investice Krajské knihovny s Krajem Vysočina.
Město Havlíčkův Brod jedná s vlastníky pozemků par. č. 1876/38 a par. č. 1876/9, k.ú. Havlíčkův Brod (bývalý náhon) o možnosti prodeje těchto pozemků ve prospěch stavby Krajské knihovny, respektive souvisejícího parkoviště či rozptylové plochy.
V současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu. Návrh obsahuje budovu KKV a sousední budovu dvoupodlažního objektu parkoviště pro osobní automobily.
Schválený rozpočet kraje Vysočina, pro rok 2016, obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 Kultura, částku 1 800 tis. Kč určenou na projektovou přípravu akce. Z této částky bylo dosud čerpáno ve výši 822,5 tis. Kč.
Zpracovaná projektová dokumentace (dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby) člení stavbu na jednotlivé stavební objekty, které budou realizovány jednotlivými investory tj. Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Pro další postup v projektové přípravě záměru je potřebné připravit zadávací řízení na veřejnou zakázku za zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Návrh řešení Zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby), výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení a výkonu autorského dozoru budoucí stavby je navrhováno realizovat prostřednictvím podlimitní veřejné zakázky na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby . Tato veřejná zakázka bude zadávána společně s městem Havlíčkův Brod a na následném financování se bude kraj i město podílet v rozsahu služeb vztahujících se k jim investovaným objektům. Cena těchto služeb bude vyplývat z nabídkové ceny uchazeče vybraného na základě zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Jednotlivé rozdělení stavebních objektů, rozhodné pro určení podílu pro financování veřejné zakázky, je uvedeno v odst. 2., článku II. materiálu RK-19-2016-38, př. 1.
Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.
Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby , rozhodnout uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu o společném postupu zadavatelů, dle materiálu RK-19-2016-38, př. 1. Tato smlouva bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky. S ohledem na převažující rozsah plánovaných stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Výdaje spojené s pořízení dalších stupňů projektové dokumentace jsou kryty rozpočtem roku 2016, v případě potřeby vyššího krytí budou další finanční prostředky zajištěny formou změny rozpisu rozpočtu, v rámci akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 - Kultura.
StanoviskaOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínky k materiálu a souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-19-2016-38, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz