Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-65

RK-19-2016-65.doc  RK-19-2016-65pr01.pdf  RK-19-2016-65pr02.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-19-2016-65
NázevProjektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací
Zpracoval J. Janová, J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP 2014-2020 ) v oblasti posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací.
V rámci OPŽP 2014-2020 je specifický cíl 4.1 zaměřen na zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území a specifický cíl 4.2 zaměřen na posílení biodiverzity. Oba jmenované specifické cíle podporují mj. tvorbu či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury.
Přitom specifický cíl 4.1 podporuje opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky apod.). Lze jej využít tam, kde přírodní památky a rezervace, či smluvně chráněná území, v péči Kraje Vysočina zajišťují územní ochranu evropsky významných lokalit Natury 2000 (a opatření budou zaměřena právě na jejich předmět ochrany). Protože kraj je v přenesené působnosti příslušným orgánem ochrany přírody pro zajištění implementace, plánování péče a péče o lokality soustavy území Natura 2000, může usilovat o podporu v rámci specifického cíle 4.1 až do výše 100 % způsobilých výdajů projektu.
Specifický cíl 4.2 pak podporuje opatření péče o vzácné druhy a cenná stanoviště, do nichž z pohledu toho cíle spadají i opatření na interpretaci hodnot přírodních památek (PP) a rezervací (PR) v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky). Zde může kraj získat podporu formou dotace ve výši do 85 % způsobilých výdajů projektu.
Z hlediska hodnocení projektů je pak nejvhodnější, aby projekt jak usměrněním návštěvníků zajistil omezení nebo předcházení působení negativních vlivů na předměty ochrany chráněných území způsobené návštěvností, tak aby zároveň zahrnoval odpovídající informační a osvětové aktivity.
Kraj Vysočina zajišťuje na svém území péči o více než 150 přírodních památek (dále též jen PP ), rezervací (dále též jen PR ) a smluvně chráněných území, z nichž více než třetina (53 území) zajišťuje územní ochranu evropsky významných lokalit Natury 2000. Řada z těchto území (a obzvláště těch PP a PR, které zajišťují zároveň územní ochranu evropsky významným lokalitám Natury 2000) je například v jarním období kvetení konikleců, bledulí, sněženek, orchidejí atp. hodně ohrožována (byť nezáměrně) vysokou návštěvností (např. sešlapem, když v území nejsou povalové chodníčky a turisté, s ohledem na podmáčení půdy, zamokření vegetace atd., živelně vyšlapávají cesty a ničí tím vegetaci).
Aktuálně známá území, kde je nutno řešit návštěvnickou infrastrukturu (resp. jsou zřejmé problémy s živelnou návštěvností) jsou např. PR Hroznětínská louka a olšina, PR Velká a Malá olšina, PR Údolí Chlébského potoka, PP Kobylinec, PR Jechovec atd.
Naopak mnoho jiných přírodních památek a rezervací má potenciál pro návštěvu turistů a výletníků a tento potenciál je zatím velmi málo využíván a je poměrně nedoceněn. Podle původní (avšak stále platné) Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina může být návštěvnická infrastruktura přírodních památek a rezervací jednou z aktivit k naplňování cílů a priorit kraje (aktivita podpora šetrných forem cestovního ruchu v místech chráněných lokalit na území kraje dle této strategie).
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ ) navrhuje Radě Kraje Vysočina využít prostředky OPŽP 2014-2020 k řešení výše popisovaného problému. Za tím účelem OŽPZ navrhuje zahájit přípravu projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací, které by bylo vhodné realizovat v rámci OPŽP 2014-2020 zejména ze specifického cíle 4.1 a případně 4.2.
K plnění tohoto úkolu pak navrhuje OŽPZ využít též služeb Projektové kanceláře, příspěvková organizace, Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava, IČO 71294376 (dále též PK ).
Po schválení projektového záměru nejprve úředníci OŽPZ na úseku ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a zejména na základě vlastních terénních šetření (realizovaných při řízení péče o PR a PP během léta 2016) upřesní (a doplní) v popisu problému uvedený rámcový seznam území k řešení a též optimální rozsah návštěvnické infrastruktury. Následně (např. formou studie proveditelnosti) a patrně ve spolupráci s PK by bylo řešení projednáno a dohodnuto s vlastníky dotčených pozemků a poté i zpřesněno v návaznosti na způsobilost výdajů (z OPŽP 2014-2020). Poté by byly zpracovány prováděcí dokumentace na opatření (dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020) a zajištěny další podklady (např. rozhodnutí, povolení aj. opatření orgánů stání správy) pro podání žádosti (resp. více samostatných žádostí, nejméně dvou dle specifických cílů OPŽP - a to 4.1 a 4.2) do OPŽP 2014-2020. Zpracované prováděcí dokumentace a podklady následně budou součástí projektových žádostí předkládaných do jednotlivých výzev OPŽP 2014-2020.
Připravené projektové žádosti (s přesnějšími údaji) budou předkládány ke schválení radě kraje. Veškeré práce budou uzpůsobeny faktu, že zpracované a kompletní žádosti se budou předkládat řídícímu orgánu OPŽP 2014-2020 postupně (pokud možno první žádosti v průběhu roku 2016 - bude však záležet na harmonogramu výzev k předkládání žádostí).
OŽPZ navrhuje stanovit, že výběr území a rozsah opatření bude připravován tak, aby náklady na realizaci opatření návštěvnické infrastruktury v rámci celého plánovacího období OPŽP 2014-2020 nepřesáhly náklady 9,7 mil. Kč (a to v rámci pravidla n+3, resp. jen do roku 2022, rok 2023 by byl rezervou, kdyby se některé práce zpozdily).
Výše spolufinancování ze strany Kraje Vysočina u žádostí do specifického cíle 4.1 OPŽP 2014-2020 by mohla být až nulová z celkových způsobilých výdajů na projekt, je však třeba počítat s tím, že zde budou nezpůsobilé výdaje (např. správní poplatky, náklady na zpracování dokumentací nad procenta daná Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP apod.). U žádostí do specifického cíle 4.2 OPŽP 2014-2020 pak bude výše spolufinancování až 15 % z celkových způsobilých výdajů na projekt (v případě projektu s výrazným přínosem bude spoluúčast snížena na 10% - to však bude závislé na posouzení řídícího orgánu).
V materiálech RK-19-2016-65, př. 1 a 2 je uveden kromě jiného i odhad předpokládaných finančních nákladů na zamýšlené projekty (dle nákladů obvyklých opatření). Celkový objem finančních prostředků je plánován na 9,7 mil. Kč s tím, že částka uvažovaná na spolufinancování vybraných akcí ze strany Kraje Vysočina (včetně přípravy žádostí a dokumentace) činí cca 0,6 mil. Kč v průběhu cca šesti let (v rozmezí let 2016 až 2022), tj. přibližně 100 tis. Kč ročně. Vlastní realizace zásahů a opatření v jednotlivých projektech se předpokládá postupně v letech 2017 až 2022, dle charakteru zásahů či opatření, přičemž čerpání finančních prostředků bude rovnoměrně rozloženo na celé období realizace konkrétního projektu.
Projekty do životního prostředí mohou být zároveň přínosné z ekonomického hlediska pro rozvoj hospodářství v kraji, neboť čerpání finančních prostředků z evropských fondů do Kraje Vysočina s velkou pravděpodobností zabezpečí pracovní příležitosti při vlastní realizaci prací firmám a jejich zaměstnancům z Kraje Vysočina. Viz též výše zmiňovaný předpokládaný pozitivní vliv na turistické využití území Kraje Vysočina.
Pro zajištění připravenosti projektů do OPŽP 2014-2020 doporučuje OŽPZ Radě Kraje Vysočina schválit projektový záměr a zahájení přípravy projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací dle materiálu RK-19-2016-65, př. 1 a 2 a doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 9,7 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
StanoviskaGrémium ředitele: Všichni členové grémia s projektovým záměrem souhlasí.

Odbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018. Celkový rozpočet projektu se předpokládá ve výši cca 9 700 tis. Kč a spolufinancování kraje cca 555 tis. Kč.

Odbor analýz a podpory řízení doporučuje využít pro administraci projektu Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému projektovému záměru.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu plně podporuje předložený projektový záměr směřující k větší prezentaci a vhodnému využití přírodního dědictví kraje. Přírodní památky (přírodní dědictví) patří vedle kulturně historických cílů ke stěžejním hodnotám Kraje Vysočina v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Záměr je v souladu s platnou Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k předloženému materiálu.

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina usnesením 006/03/2016/Kzžp z jednání č. 3/2016 konaného dne 3. 5. 2016 komise mj. doporučuje radě kraje zahájit přípravu projektů na návštěvnickou infrastrukturu přírodních památek a rezervací.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr na přípravu projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 9 700 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost OŽPZ
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz