Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-05

RK-19-2016-05.doc  RK-19-2016-05pr01.xls
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-19-2016-05
NázevVyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobu vyřazení, je obsažena v materiálu RK-19-2016-05, př. 1. Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z 27. dubna 2016 a navrhuje jeho vyřazení - Fritéza, rok pořízení 1994, pořizovací cena 113 973 Kč, zůstatková cena 0 Kč. Fritézu získala nemocnice bezúplatným převodem od zřizovatele dne 1. června 2009. Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27 odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. Nemocnice současně zveřejnila nabídku (2. 5. 2016 - 16. 5. 2016) nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Technický stav a stáří majetku neumožňuje jeho další používání, na základě odborného posudku byl majetek shledán jako nefunkční a jeho oprava nerentabilní.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-19-2016-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a navrženým způsobem likvidace dle materiálu RK-19-2016-05, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 10. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz