Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-08

RK-19-2016-08.doc  RK-19-2016-08pr01.doc  RK-19-2016-08pr02.doc  RK-19-2016-08pr03.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-19-2016-08
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny
Zpracoval V. Fialková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) se obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek ve výši 30 000 Kč na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny. V letošním roce se jedná již o 5. ročník a setkání se uskuteční dne 16. 6. 2016 v aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Konference bude zapsána do celoživotního vzdělávání lékařů a sester a ohodnocena příslušným počtem kreditů. V průměru se konference účastní okolo 70 osob. Program konference je uveden v materiálu RK-19-2016-08, př. 1.
Plánované celkové náklady jsou ve výši 62 000 Kč a plánované celkové výnosy činí 11 000 Kč. Příspěvek ve výši 30 000 Kč by byl určen na úhradu nákladů spojených s organizačním zajištěním konference, například nájemného a tisku pozvánek, programů a certifikátů.
Účelem příspěvku je podpora odborných setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0578/07/2015/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví schválilo financování vybraných osvětových akcí a záštit nad odbornými konferencemi ve výši 150 000 Kč.
Pro informaci je v materiálu RK-19-2016-08, př. 2 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny ve výši 30 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.
Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01551-12 (RK-19-2016-08, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 30 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 6. 2016.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz