Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-33

RK-19-2016-33.doc  RK-19-2016-33pr01.xls  RK-19-2016-33pr02.pdf  RK-19-2016-33pr02a.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-19-2016-33
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je dle ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vlastníkem silnic II. a III. třídy na svém území. Při přechodu těchto komunikací do vlastnictví kraje nebyly v mnoha případech pozemky zastavěné komunikacemi majetkově vypořádány. Z tohoto důvodu kraj vykupuje pozemky z vlastnictví fyzických a právnických osob do svého vlastnictví.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny nechala vyhotovit geometrické plány, kterými byly zaměřeny některé úseky krajských silnic. Jedním z nich je i GP č. 308-9/2015, kterým je zaměřena část sinice II/130 v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou.
Seznam pozemků navržených k úplatnému převodu do vlastnictví kraje je obsahem materiálu RK-19-2016-33, př. 1.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky uvedené v materiálu RK-19-2016-33, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálu RK-19-2016-33, př. 1, a to za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2. Převodem těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb silnic na nich.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaPro výkupy uvedených pozemků připravila podklady KSÚSV.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-19-2016-33, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz