Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-55

RK-19-2016-55.doc  RK-19-2016-55pr01.doc  RK-19-2016-55pr02.doc  RK-19-2016-55pr03.xls  RK-19-2016-55pr04.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-19-2016-55
NázevVyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2016 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval5 Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2016 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu pro: jednání rady kraje č. 19/2016 dne 31. 5
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší účast Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2016 v Nitře. Rada kraje svým usnesením č. 0911/16/2015/RK ze dne 19. května 2015 uložila odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s prezentací krajského školství na výstavě Mladý tvorca 2016, která se uskutečnila v Nitře ve dnech 25. - 28. dubna 2016, do návrhu rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly Školství, mládeže a sportu. Zároveň uložila odboru školství, mládeže a sportu zajistit přípravu a organizaci účasti na výstavě.
Návrh řešení V materiálu RK-19-2016-55, př. 1 je popsán rozsah prezentace i její vyhodnocení.
S ohledem na pozitivní vnímání naší účasti na výstavě v Nitře jsme byli opět osloveni, zda se Kraj Vysočina spolu se svými školami účastní i příští výstavy.
Finanční rámec letošní účasti a náklady spojené s případnou účastí na příštím ročníku výstavy jsou podrobně rozpracovány v materiálu RK-19-2016-55, př. 2.
Materiál popisující vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2016 doplňují materiály
RK-19-2016-55, př. 3 a RK-19-2016-55, př. 4. V letošním roce bylo přikročeno ke stejnému systému zajištění účasti na výstavě jako v roce 2015. Školy byly osloveny návrhem, aby si za předem stanovených podmínek a rámců uhradily náklady spojené s účastí na výstavě v rovině dopravy, ubytování, stravování a pojištění. Po absolvování výstavy a jejím vyhodnocení byly OŠMS sděleny náklady z jednotlivých škol. Uvedená příloha materiálu pracuje i s rámcem popisujícím návrh na mimořádnou odměnu pedagogickým pracovníkům jednotlivých škol. Tito pracovníci zajistili odborný dohled nad prezentujícími se žáky vybraných škol, přičemž velmi dobře reprezentovali i odborné školství Kraje Vysočina na výstavě. Výprava do Nitry byla v roce 2016 rozšířena o sedm automobilů, které postavili žáci sedmi středních odborných škol pod dohledem svých učitelů v rámci projektu Postav si svoje auto. Úhrada nákladů spojených s účastí na výstavě bude řešena formou poskytnutí finančních prostředků školám a bude kryta z kapitoly Školství, mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány jako Příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) je počítáno s finančními prostředky ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2016. Náklady spojené s prezentací automobilů vytvořených v rámci projektu Postav si svoje auto v Nitře budou hrazeny z prostředků alokovaných na podporu Roku řemesel v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00999).
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický: nemá připomínky.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01730.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2016 popsané v materiálu RK-19-2016-55, př. 1;
souhlasí
se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2017 v rozsahu popsaném v materiálu
RK-19-2016-55, př. 2;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2017 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2017;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-19-2016-55, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. prosinec 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz