Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-06

RK-19-2016-06.doc  RK-19-2016-06pr01.xls
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-19-2016-06
NázevVyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011 (dále jen zásady ), článkem 2, odst. 1, písm. e), g) a článkem 2, odst. 2 písm. j) podala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobů vyřazení, je obsažena v materiálu RK-19-2016-06, př. 1. Ředitelka nemocnice vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z 30. března 2016 a navrhuje jeho vyřazení:
- Kabina audiometrická, r. v. 1975, pořizovací cena 11 593 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Oesophagoskop (nástroj), r. v. 1980, pořizovací cena 12 891 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Stěna nábytková JASNA, r. v. 1980, pořizovací cena 14 350 Kč zůstatková cena 0 Kč;
- Laryngostroboskop NDR, r. v. 1983, pořizovací cena 32 379 Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Pánev smažící, r. v. 1983, pořizovací cena 18 006 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Robot kuchyňský universál, r. v. 1985, pořizovací cena 17 063 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Pec elektrická, r. v. 1986, pořizovací cena 10 918 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Oesophagoskop (nástroj, r. v. 1986, pořizovací cena 22 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Oesophagoskop (nástroj), r. v. 1988, pořizovací cena 89 948 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Odsávačka chirurgická Chirana, r. v. 1990, pořizovací cena 10 520 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Pumpa infuzní MEDIPO, r. v. 1995, pořizovací cena 64 491 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Systém optimalizační ener.OPTIplus, r. v. 1995, pořizovací cena 414 162 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Přístroj diagnostický ultrazvukový, r. v. 1998, pořizovací cena 2 773 834 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Oesophagoskop (nástroj), r. v. 1982, pořizovací cena 11 716 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Systém RT PCR - CYCLER, r. v. 2007, pořizovací cena 923 440 Kč, zůstatková cena 401 670 Kč;
- Box PCR WITH UV LAMP, r. v. 2010, pořizovací cena 39 990 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Systém RT PCR - CYCLER získala nemocnice na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK nákupem od Kraje Vysočina, proto není účetně zcela odepsaný. Box PCR WITH UV LAMP je majetkem předaným nemocnici k hospodaření. Ostatní majetek získala nemocnice bezúplatným převodem od zřizovatele dne 1. června 2009.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Dále je nemocnice povinna dle zásad článkem 2, odst. 1, písm. g) nabídnout nepotřebný majetek v pořizovací cenně vyšší než 5 000 Kč zřizovateli a ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina a v případě zájmu jim je převést.
Veškerý majetek byl nabídnut ostatním příspěvkovým organizacím na Portále PO v aplikaci Nepotřebný majetek. O položky Systém RT PCR - CYCLER a Box PCR WITH UV LAMP projevila zájem Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace. Tyto dvě položky ředitelka nemocnice navrhuje bezúplatně převést do vlastnictví Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Technický stav a stáří majetku, neumožňuje jeho další používání a na základě odborných posudků byly položky shledány jako nevyhovující, nefunkční, zastaralé, opotřebované a neekonomicky opravitelné kromě dvou položek (Systém RT PCR - CYCLER a Box PCR WITH UV LAMP), které jsou stále funkční, ale v nemocnici nepoužívané.
Návrh řešení S ohledem na stáří, stav a využívanost majetku, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku zřizovateli a vyslovila souhlas s jeho vyřazením způsoby uvedenými v materiálu RK-19-2016-06, př. 1.
Pokud o nepotřebný majetek projeví zájem zřizovatel, nebo organizace zřizovaná Krajem Vysočina, stanoví Zásady povinnost majetek na ně převést. Zároveň s tím je v čl. 2, odst. 2, písm. m) upraveno právo organizace nabýt do svého vlastnictví movitý dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k výkonu činnosti, pro který byla zřízena, s předchozím souhlasem zřizovatele. Z tohoto důvodu odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje odmítnout nabídku na nabytí movitého majetku a vyslovit souhlas s bezúplatným převodem a následným nabytím vyřazovaného majetku do vlastnictví Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-19-2016-06, př. 1;
souhlasí
* s vyřazením nepotřebného majetku a navrženým způsobem likvidace majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-19-2016-06, př. 1;
* s bezúplatným převodem majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a nabytím tohoto majetku do vlastnictví Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a to: Systém RT PCR - CYCLER, r. v. 2007, pořizovací cena 923 440 Kč, zůstatková cena 401 670 Kč a Box PCR WITH UV LAMP, r. v. 2010, pořizovací cena 39 990 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 10. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz