Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-48

RK-19-2016-48.doc  RK-19-2016-48pr01.doc  RK-19-2016-48pr02.doc  RK-19-2016-48pr03.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-19-2016-48
NázevZpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
Zpracoval P. Průža, L. Ryšavá
Předkládá J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuZásady územního rozvoje Kraje Vysočina vydalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina (ZÚR KrV) formou opatření obecné povahy dne 16. 9. 2008, usnesením 0290/05/2008/ZK a nabyly účinnosti dne 22. 11. 2008. O vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KrV rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 18. 9. 2012 usnesením 0468/05/2012/ZK. Aktualizace č. 1 ZÚR KrV byla vydána formou opatření obecné povahy dne 8. 10. 2012 a nabyla účinnosti dne 23. 10. 2012. Pokud se v níže uvedeném textu uvádí ZÚR KrV , jedná se o platné Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1.
Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje vychází z § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, obsah zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje je dán § 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ). V § 42 odst. 3 stavebního zákona je stanoveno, že krajský úřad předloží zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období, tzn. v tomto případě se termín počítá od vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KrV a je tedy do 8. 10. 2016.
V souladu s ustanovením výše uvedeného paragrafu stavebního zákona a na základě nových skutečností přistoupil odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako pořizovatel zásad územního rozvoje (dále též pořizovatel ), ke zpracování návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR KrV v uplynulém období 10/2012 až 03/2016 (dále též návrh zprávy o uplatňování ). Úkolem tohoto návrhu zprávy o uplatňování je vyjádřit zkušenosti a poznatky získané při uplatňování ZÚR KrV při plánování a rozhodování na území Kraje Vysočina a také zohlednění změn podmínek ve sledovaném období 10/2012 až 03/2016, na základě kterých byly platné ZÚR KrV vydány. Výsledkem vyhodnocení uplatňování ZÚR KrV je stanovení úkolů k řešení, které jsou uvedeny především v kapitole E. návrhu zprávy o uplatňování. Součástí úkolů je prověření zapracování nových záměrů nadmístního významu, úprava a aktualizace stávajícího řešení, součástí návrhu zprávy o uplatňování jsou i požadavky na vypuštění již realizovaných záměrů. Návrhem zprávy o uplatňování nejsou navržena vlastní řešení, jedná se o zadání , na základě kterého budou tyto úkoly předmětem řešení Aktualizace č. 4 ZÚR KrV.
V návrhu zprávy o uplatňování vycházel pořizovatel při hodnocení uplatňování ZÚR KrV v uplynulém období především z jednání a konzultací s úřady územního plánování, s dotčenými orgány a z vlastních poznatků. Pořizovatel vycházel také z Územně analytických podkladů Kraje Vysočina ve znění 3. úplné aktualizace.
Tento návrh zprávy o uplatňování byl dle § 42 odst. 1 stavebního zákona rozeslán k projednání Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným obcím (tj. obcím Kraje Vysočina a sousedním obcím s Krajem Vysočina), dotčeným orgánům, sousedním krajům, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí. Veřejnosti byl návrh zprávy o uplatňování doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce krajského úřadu a dále na úředních deskách dotčených obcí. V listinné podobě byl návrh zprávy o uplatňování k nahlédnutí na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina a dále byl zveřejněn na webových stránkách kraje.
Ve stanovené lhůtě pro projednání návrhu zprávy o uplatňování obdržel pořizovatel 4 stanoviska dotčených orgánů z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a z hlediska ochrany přírody a krajiny, 5 vyjádření dotčených orgánů (včetně Ministerstva pro místní rozvoj), 2 vyjádření sousedních krajů a 3 připomínky veřejnosti. Pořizovatel tato podání vyhodnotil, komentář a návrh na vypořádání je součástí přílohy č. 3 tohoto materiálu. Od obcí pořizovatel obdržel celkem 27 připomínek, které také vyhodnotil a text vyhodnocení je uveden v příloze 2 tohoto materiálu. Na základě vyhodnocení všech došlých stanovisek, vyjádření a připomínek pořizovatel návrh zprávy o uplatňování upravil a předkládá jej zastupitelstvu kraje ke schválení. Vlastní text zprávy o uplatňování je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Návrh řešení Na základě výše uvedených skutečností, a protože jsou splněny stavebním zákonem a ostatními předpisy stanovené náležitosti a požadavky, navrhujeme Zastupitelstvu Kraje Vysočina, aby po projednání schválilo Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016 v předloženém znění dle materiálu RK-19-2016-48, př.1. Po svém schválení se zpráva o uplatňování stane zadáním pro Aktualizaci č. 4 ZÚR KrV. Na základě tohoto zadání bude zahájen proces pořízení aktualizace. Při Aktualizaci č. 4 ZÚR KrV bude v měněných částech pořizovatel postupovat podle ustanovení § 36 až 41 stavebního zákona. Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým bude Aktualizace č. 4 ZÚR KrV vydána, zajistí pořizovatel vyhotovení ZÚR KrV zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
StanoviskaOdbor životního prostředí a zemědělství: k návrhu nemají připomínky.

Odbor dopravy a silničního hospodářství: souhlasí se zněním usnesení.

Odbor sekretariátu hejtmana, oddělení krizového řízení a bezpečnosti: k návrhu usnesení nemají připomínky.

Odbor regionálního rozvoje: k návrhu nemají připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období (12/2010 až 03/2016) dle § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu
RK-19-2016-48, př. 1.
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz