Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2016, které se konalo dne 31. 5. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 31. 5. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na stažení bodu 32. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - oprava oken pavilonu interny a neurologie do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 (Zdrojové materiály: RK-19-2016-32.doc, RK-19-2016-32, př. 1) z programu jednání: Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2016
 2. Informace o průběhu prací v rámci realizace Koncepce onkologické péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina - koncepce ustavení tzv. Regionální sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Control Network)
 3. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 4. Nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 6. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 7. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny
 9. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy 2016 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 10. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
 11. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
 12. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
 13. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
 14. Škoda kraje (nemajetková)
 15. Zásah v době udržitelnosti projektu dopravní infrastruktury - čestné prohlášení
 16. Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
 17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 18. Veřejná zakázka na služby: II/602 Jihlava - most ev.č.602-043, PD
 19. Veřejná zakázka na služby: II/353 Stáj - Zhoř, PD
 20. Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2016
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 22. Smlouva o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
 23. Dohoda o narovnání akce II/353 Bohdalov - obchvat , návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 24. Zřízení služebností k pozemkům v k. ú. a obci Pelhřimov
 25. Změny na majetku kraje při stavbě I/19 Kámen, obchvat
 26. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
 27. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Humpolec
 28. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 29. Uzavření smlouvy o převodu investorství
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Jihlava - Příseka
 31. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 1. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 2. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 3. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 4. Změna usnesení 2044/34/2015/RK
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Číhalín
 6. Projektová příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Havlíčkův Brod
 7. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
 8. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016
 9. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému esperantskému svazu, z.s.
 11. Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 12. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
 13. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v rámci OPLZZ
 15. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0749/15/2016/RK
 16. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
 17. Zapojení školy do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Mezikrajské sportovní hry 2016
 19. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 20. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
 23. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2016 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 24. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
 25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 26. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016
 27. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
 28. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 29. Doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
 30. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2015
 31. Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
 32. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
 33. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací
 34. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
 35. Rozprava členů rady
Usnesení 0952/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

39. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0953/19/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu RK-19-2016-39, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu RK-19-2016-39, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-39.doc, RK-19-2016-39, př. 1

40. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a jmenovat člena řídicího výboru uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0954/19/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OSH
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-40.doc, RK-19-2016-40, př. 1, RK-19-2016-40, př. 2, RK-19-2016-40, př. 3

41. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0955/19/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu RK-19-2016-41, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 607 854 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu RK-19-2016-41, př. 2;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu RK-19-2016-41, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 7 854 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 7 854 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-41.doc, RK-19-2016-41, př. 1, RK-19-2016-41, př. 2, RK-19-2016-41, př. 3, RK-19-2016-41, př. 4

02. Informace o průběhu prací v rámci realizace Koncepce onkologické péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina - koncepce ustavení tzv. Regionální sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Control Network)
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o naplňování koncepce onkologické péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0956/19/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu prací v rámci schválené koncepce rozvoje onkologické péče dle materiálu RK-19-2016-02, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví nadále průběžně informovat radu kraje o naplňování koncepce onkologické péče.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-02.doc, RK-19-2016-02, př. 1

03. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0957/19/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2016-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 10. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-03.doc, RK-19-2016-03, př. 1, RK-19-2016-03, př. 2

04. Nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0958/19/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 10. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-04.doc, RK-19-2016-04, př. 1

05. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0959/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-19-2016-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a navrženým způsobem likvidace dle materiálu RK-19-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 10. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-05.doc, RK-19-2016-05, př. 1

06. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0960/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-19-2016-06, př. 1;
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku a navrženým způsobem likvidace majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-19-2016-06, př. 1;
 • s bezúplatným převodem majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a nabytím tohoto majetku do vlastnictví Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a to: Systém RT PCR - CYCLER, r. v. 2007, pořizovací cena 923 440 Kč, zůstatková cena 401 670 Kč a Box PCR WITH UV LAMP, r. v. 2010, pořizovací cena 39 990 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 10. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-06.doc, RK-19-2016-06, př. 1

07. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0961/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-07.doc, RK-19-2016-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0962/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 30 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 6. 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-08.doc, RK-19-2016-08, př. 1, RK-19-2016-08, př. 2, RK-19-2016-08, př. 3

09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy 2016 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0963/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Péče o děti a dorost“ ve výši 227 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2016 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 227 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kojení start optimální výživy 2016“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-09.doc, RK-19-2016-09, př. 1, RK-19-2016-09, př. 2

10. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválit projektové záměry níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0964/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • projektový záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-10, př. 2;
 • projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-10, př. 3.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-10.doc, RK-19-2016-10, př. 1, RK-19-2016-10, př. 2, RK-19-2016-10, př. 3

11. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovit odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku zdravotnictví. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0965/19/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-19-2016-11, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-11.doc, RK-19-2016-11, př. 1, RK-19-2016-11, př. 2, RK-19-2016-11, př. 3, RK-19-2016-11, př. 4, RK-19-2016-11, př. 5, RK-19-2016-11, př. 6, RK-19-2016-11, př. 7, RK-19-2016-11, př. 8

12. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
K. Jiráková, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“ žadatelům na projekt. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0966/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2016-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-19-2016-12, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2016-12, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2016-12, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2016-12, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2016-12, př. 6.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-12.doc, RK-19-2016-12, př. 1, RK-19-2016-12, př. 2, RK-19-2016-12, př. 3, RK-19-2016-12, př. 4, RK-19-2016-12, př. 5, RK-19-2016-12, př. 6

13. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
K. Jiráková, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“ žadatelům na projekt. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0967/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2016-13, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2016-13, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2016-13, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2016-13, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2016-13, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2016-13, př. 6.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-13.doc, RK-19-2016-13, př. 1, RK-19-2016-13, př. 2, RK-19-2016-13, př. 3, RK-19-2016-13, př. 4, RK-19-2016-13, př. 5, RK-19-2016-13, př. 6

14. Škoda kraje (nemajetková)
V. Novotný podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0968/19/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 2/2016 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2016-14, př. 1;
rozhoduje
uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu RK-19-2016-14, př. 1;
ukládá
odboru ekonomickému odepsat škodu uvedenou v materiálu RK-19-2016-14, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-14.doc, RK-19-2016-14, př. 1, RK-19-2016-14, př. 2

15. Zásah v době udržitelnosti projektu dopravní infrastruktury - čestné prohlášení
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0969/19/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-19-2016-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-15.doc, RK-19-2016-15, př. 1

16. Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0970/19/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2016-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-16.doc, RK-19-2016-16, př. 1

17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/392 Velké Meziříčí - Tasov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0971/19/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-17.doc, RK-19-2016-17, př. 1, RK-19-2016-17, př. 2

18. Veřejná zakázka na služby: II/602 Jihlava - most ev.č.602-043, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0972/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „II/602 Jihlava most ev.č.602-043, PD“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-19-2016-18, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/602 Jihlava most ev.č.602-043, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-19-2016-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-18.doc, RK-19-2016-18, př. 1, RK-19-2016-18, př. 2, RK-19-2016-18, př. 3, RK-19-2016-18, př. 4

19. Veřejná zakázka na služby: II/353 Stáj - Zhoř, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0973/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „II/353 Stáj - Zhoř, PD“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-19-2016-19, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/353 Stáj - Zhoř, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-19-2016-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-19.doc, RK-19-2016-19, př. 1, RK-19-2016-19, př. 2, RK-19-2016-19, př. 3, RK-19-2016-19, př. 4

20. Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh schválit změnu finančního plánu dané příspěvkové organizace na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0974/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2016 dle materiálu RK-19-2016-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: průběžně do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-20.doc, RK-19-2016-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 253 355 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-19-2016-21, př. 1, při současném snížení přílohy D2  Investice v dopravě o částku 253 355 Kč (položka 6121 Budovy a stavby);
 • zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 253 355 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-19-2016-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-21.doc, RK-19-2016-21, př. 1

22. Smlouva o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty b).
Usnesení 0976/19/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se zohledněním modernizace vozových jednotek Jindřichohradeckým místním dráhám a. s. dle usnesení číslo 0872/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016;
rozhoduje
nepředkládat dopravci návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění výplaty záloh měsíčně dle ocenění sazbou na jednotku výkonu platnou pro předchozí rok, a to až do posledního dne měsíce, ve kterém byl dodatek uzavřen a pokračovat v plnění dle stávající smlouvy.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-22.doc, RK-19-2016-22, př. 1, RK-19-2016-22, př. 2, RK-19-2016-22, př. 3

23. Dohoda o narovnání akce „II/353 Bohdalov obchvat“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání dané akce. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0977/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o narovnání na akci „II/353 Bohdalov obchvat dle materiálu RK-19-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-23.doc, RK-19-2016-23, př. 1

24. Zřízení služebností k pozemkům v k. ú. a obci Pelhřimov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít vzájemné smlouvy o zřízení služebností. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0978/19/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-24.doc, RK-19-2016-24, př. 1, RK-19-2016-24, př. 2

25. Změny na majetku kraje při stavbě I/19 Kámen, obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/19 Kámen, obchvat dle materiálu RK-19-2016-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-25.doc, RK-19-2016-25, př. 1

K bodům 26 31, 33 - 38, 66, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

26. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
Usnesení 0980/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 234, s právem hospodaření s majetkem státu, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle materiálu RK-19-2016-26, př. 2, v rámci akce „II/150 Okrouhlice most ev. č. 150-022“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně kupujícího a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 na straně prodávajícího, kupní smlouvu dle materiálu RK-19-2016-26, př. 1, na pozemky dle GP č. 494-406/2015 par. č. 375/40 o výměře 22 m2 a dle GP č. 501-895/2015 par. č. 375/42 o výměře 132 m2 v k. ú. Okrouhlice za dohodnutou kupní cenu 25 000 Kč, v rámci stavby „II/150 Okrouhlice most ev. č. 150-022“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-26.doc, RK-19-2016-26, př. 1, RK-19-2016-26, př. 2, RK-19-2016-26, př. 3, RK-19-2016-26, př. 3a, RK-19-2016-26, př. 3b, RK-19-2016-26, př. 3c

27. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Humpolec
Usnesení 0981/19/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-27.doc, RK-19-2016-27, př. 1, RK-19-2016-27, př. 2

28. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0982/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu RK-19-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-28.doc, RK-19-2016-28, př. 1

29. Uzavření smlouvy o převodu investorství
Usnesení 0983/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi společností E.ON Distribuce, a.s., na straně vlastníka dotčených kabelových vedení a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvu o převodu investorství k objektu technické infrastruktury D2.07 Přípojka a přeložka VN, stavby Nemocnice Třebíč-Pavilon chirurgických oborů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-29.doc, RK-19-2016-29, př. 1

30. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Jihlava - Příseka
Usnesení 0984/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 2007/5 ostatní plocha silnice o výměře 2 172 m2 v katastrálním území Příseka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 2007/5 ostatní plocha silnice o výměře 2 172 m2 v katastrálním území Příseka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice, za cenu stanovenou dohodou ve výši 8 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-30.doc, RK-19-2016-30, př. 1, RK-19-2016-30, př. 1a

31. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0985/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2016-31, př. 1;
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2016-31, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-31.doc, RK-19-2016-31, př. 1, RK-19-2016-31, př. 2

33. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0986/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-19-2016-33, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-33.doc, RK-19-2016-33, př. 1, RK-19-2016-33, př. 2, RK-19-2016-33, př. 2a

34. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0987/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2016-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-34.doc, RK-19-2016-34, př. 1

35. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0988/19/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-19-2016-35, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-19-2016-35, př. 1;
 • zveřejnit záměry darování částí pozemků dle materiálu RK-19-2016-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-35.doc, RK-19-2016-35, př. 1

36. Změna usnesení 2044/34/2015/RK
Usnesení 0989/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 2044/34/2015/RK tak, že v materiálu RK-34-2015-15, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8, se pozemky par. č. PK 831 a 838 nahrazují pozemky par. č. 831/1 a 836.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-36.doc

37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Číhalín
Usnesení 0990/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle geometrického plánu č. 305-8212/2015 v k.ú. a obci Číhalín par. č. 1458/2 díl „n“ o výměře 23 m 2 a pozemek par. č. 1462/159 díly „a+d+g+h+m“ o výměře 371 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
 • nabýt darem pozemky dle geometrického plánu č. 305-8212/2015 v k.ú. a obci Číhalín par. č. 1/2 díl „k“ o výměře 10 m2 , par. č. 21/4 o výměře 6 m2 , par. č. 1442/5 díl „f“ o výměře 27 m 2, par. č. 1462/134 díl „c“ o výměre 21 m2, par. č.  1501 díl „j“ o výměře 27 m 2 z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-37.doc, RK-19-2016-37, př. 1, RK-19-2016-37, př. 2

38. Projektová příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Havlíčkův Brod
Usnesení 0991/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-19-2016-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-38.doc, RK-19-2016-38, př. 1, RK-19-2016-38, př. 2, RK-19-2016-38, př. 2a, RK-19-2016-38, př. 2b

66. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 0992/19/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-66.doc, RK-19-2016-66, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému esperantskému svazu, z.s.
M. Hyský podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Projednávání se zúčastnila I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0993/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč Českému esperantskému svazu, z.s., náměstí Míru, Svitavy, 568 02, IČ: 00443034 dle materiálu RK-19-2016-42, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-42.doc, RK-19-2016-42, př. 1, RK-19-2016-42, př. 2, RK-19-2016-42, př. 3

43. Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0994/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2016-43, př. 2 za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2016-43, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-19-2016-43, př. 4;
 • neposkytnout dotaci obci Bezděkov dle materiálu RK-19-2016-43, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2016-43, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2016-43, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-19-2016-43, př. 5.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-43.doc, RK-19-2016-43, př. 1, RK-19-2016-43, př. 2, RK-19-2016-43, př. 3, RK-19-2016-43, př. 4, RK-19-2016-43, př. 5

44. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu Naše škola 2016 subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0995/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-44.doc, RK-19-2016-44, př. 1, RK-19-2016-44, př. 2, RK-19-2016-44, př. 3, RK-19-2016-44, př. 4, RK-19-2016-44, př. 5, RK-19-2016-44, př. 6

45. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0996/19/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-19-2016-45;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty na zvláštních účtech globálních grantů „Zvyšování kvality ve vzdělání v kraji Vysočina II“, „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II“ a „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II“ související s vratkami dotace a úroků globálních grantů:
 • CZ.1.07/1.1.36 ve výši 10 320 306,12 Kč (dotace) a 675 361,60 Kč (úroky);
 • CZ.1.07/1.2.37 ve výši 5 990 320,30 Kč (dotace) a 228 513,01 Kč (úroky);
 • CZ.1.07/1.3.50 ve výši 7 124 957,61 Kč (dotace) a 305 018,29 Kč (úroky).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-45.doc

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v rámci OPLZZ
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0997/19/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 15. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-46.doc, RK-19-2016-46, př. 1, RK-19-2016-46, př. 2, RK-19-2016-46, př. 3

47. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0749/15/2016/RK
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, zdůvodnil radě kraje předložený návrh změnit usnesení č. 0749/15/2016/RK. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0998/19/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
ORR
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-47.doc, RK-19-2016-47, př. 1, RK-19-2016-47, př. 2, RK-19-2016-47, př. 3, RK-19-2016-47, př. 4, RK-19-2016-47, př. 5

48. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016. Projednávání se zúčastnil P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu. Rada kraje přijala návrh usnesení. Usnesení 0999/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období (12/2010 až 03/2016) dle § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2016-48, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-48.doc, RK-19-2016-48, př. 1, RK-19-2016-48, př. 2, RK-19-2016-48, př. 3

49. Zapojení školy do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit se zapojením níže uvedené školy do aktivit projektu na tvorbu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1000/19/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením školy Gymnázia dr. A Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 do aktivit projektu na tvorbu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-49.doc, RK-19-2016-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Mezikrajské sportovní hry 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1001/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace, položka 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků) za startovné a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace) rozpočtu kraje o částku 253 500 Kč na organizační zajištění Mezikrajských sportovních her 2016;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na organizační zajištění Mezikrajských sportovních her 2016;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636, o částku 353 500 Kč na organizační zajištění Mezikrajských sportovních her 2016.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-50.doc, RK-19-2016-50, př. 1, RK-19-2016-50, př. 2

51. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout dotace na pořádání sportovních mistrovství žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1002/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 46 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-19-2016-51, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-19-2016-51, př. 1 a RK-19-2016-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-51.doc, RK-19-2016-51, př. 1, RK-19-2016-51, př. 2, RK-19-2016-51, př. 3

52. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotace na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách žadatelům. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1003/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-52.doc, RK-19-2016-52, př. 1, RK-19-2016-52, př. 2, RK-19-2016-52, př. 3, RK-19-2016-52, př. 4, RK-19-2016-52, př. 5

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1004/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 v celkové výši 84 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-19-2016-53, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-19-2016-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-53.doc, RK-19-2016-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1005/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 215 912 Kč a závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 280 189 Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-19-2016-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-54.doc, RK-19-2016-54, př. 1

55. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2016 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2016 a souhlasit s účastí na příštím ročníku výstavy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1006/19/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2016 popsané v materiálu RK-19-2016-55, př. 1;
souhlasí
se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2017 v rozsahu popsaném v materiálu RK-19-2016-55, př. 2;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2017 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2017;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-19-2016-55, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-55.doc, RK-19-2016-55, př. 1, RK-19-2016-55, př. 2, RK-19-2016-55, př. 3, RK-19-2016-55, př. 4

56. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1007/19/2016/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Střední průmyslové školy Třebíč nabídnout a v případě zájmu odprodat zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2015/16 vzdělávacího programu Energetika notebooky zapůjčené v rámci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ za 3 000 Kč, a to každému nejvýše jeden kus.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, OŠMS
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-56.doc, RK-19-2016-56, př. 1

57. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1008/19/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • elektrický vakový zvedák Marisa, inventární číslo HIM 022/1065, rok pořízení 2002, pořizovací cena 127 199,00,- Kč, zůstatková cena k 20. 5. 2016 je 0,- Kč,
 • zvedací židle Calypso, inventární číslo HIM 022/1031, rok pořízení 1997, pořizovací cena 120 430,70,- Kč, zůstatková cena k 20. 5. 2016 je 0,- Kč,
a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-57.doc, RK-19-2016-57, př. 1

58. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu vyhlásit Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1009/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016 dle materiálu RK-19-2016-58, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-58.doc, RK-19-2016-58, př. 1

59. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1010/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Investujme v sociálních službách 2016“ dle materiálu RK-19-2016-59, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-59.doc, RK-19-2016-59, př. 1

60. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1011/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-60, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-60, př. 2;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-60, př. 3.
odpovědnost: OSV a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-60.doc, RK-19-2016-60, př. 1, RK-19-2016-60, př. 2, RK-19-2016-60, př. 3

61. Doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1012/19/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-61.doc

62. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2015. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1013/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-19-2016-62, př. 1 za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2015 včetně návrhu na jeho rozdělení do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-19-2016-62, př. 2upr1;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu nebo fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 dle materiálu RK-19-2016-62, př. 2upr1;
 • ředitelům Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domova Ždírec, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-19-2016-62, př. 2upr1;
 • ředitelce Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2015 dle materiálu RK-19-2016-62, př. 2upr1;
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2015 uvedených v materiálu RK-19-2016-62, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-62.doc, RK-19-2016-62, př. 1, RK-19-2016-62, př. 2, RK-19-2016-62, př. 3

63. Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1014/19/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
průběžné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-19-2016-63, př. 1, RK-19-2016-63, př. 2, RK-19-2016-63, př. 3, RK-19-2016-63, př. 4, RK-19-2016-63, př. 5, RK-19-2016-63, př. 6, RK-19-2016-63, př. 7, RK-19-2016-63, př. 8, RK-19-2016-63, př. 9, RK-19-2016-63, př. 10;
prohlašuje
skutečnosti v nich uvedené.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-63.doc, RK-19-2016-63, př. 1, RK-19-2016-63, př. 2, RK-19-2016-63, př. 3, RK-19-2016-63, př. 4, RK-19-2016-63, př. 5, RK-19-2016-63, př. 6, RK-19-2016-63, př. 7, RK-19-2016-63, př. 8, RK-19-2016-63, př. 9, RK-19-2016-63, př. 10

64. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit projektový záměr na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1015/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 400 000,00 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-64.doc, RK-19-2016-64, př. 1, RK-19-2016-64, př. 2, RK-19-2016-64, př. 3

65. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit projektový záměr na přípravu projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1016/19/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr na přípravu projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 9 700 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OŽPZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2016-65.doc, RK-19-2016-65, př. 1, RK-19-2016-65, př. 2

67. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 19/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 6. 2016, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Libor Joukl               ……...……………………………………Ing. Bc Martin Hyský               …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2016 dne 31. 5. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 6. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz