Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-22

RK-19-2016-22.doc  RK-19-2016-22pr01.pdf  RK-19-2016-22pr02.pdf  RK-19-2016-22pr03.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-19-2016-22
NázevSmlouva o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina a Jindřichohradecké místní dráhy a. s. (dále JHMD) mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby ze dne 19. 10. 2009 (dále jen smlouva). Předmětem smlouvy je zajištění drážní dopravy na úzkokolejné trati 228 a úhrada prokazatelné ztráty za tuto službu. Na každý kalendářní rok je s dopravcem standardně uzavírán dodatek k této smlouvě.
Dodatek pro rok 2016 nebyl do dnešního dne uzavřen, a proto je postupováno dle posledního znění smlouvy.
Rada Kraje Vysočina usnesením číslo 0872/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016 rozhodla uzavřít dodatek, který byl JHMD následně zaslán. Na tento návrh dodatku bylo ze strany JHMD reagováno dne 17. 5. 2016 s tím, že požadují příspěvek na modernizaci ze strany Kraje Vysočina ve výši 5 mil. Kč ročně, nikoliv tak jak je navrhováno, 1 mil. Kč ročně po dobu 5 let.
Současně dopisem ze dne 16. 5. 2016 vyzvala společnost JHMD objednatele k úhradě záloh na krytí nákladů veřejné drážní dopravy pravidelně měsíčně.
Dále dopisem ze dne 18. 5. 2016 požádala společnost JHMD o provedení vypořádání ztráty za rok 2015 a uzavření dodatku k zajištění placení záloh pravidelně měsíčně.
V rámci smlouvy v článku VI. Platební podmínky je řešena otázka následujícího postupu.
V případě, že je mezi objednatelem a dopravcem uzavřen dodatek na příslušný kalendářní rok, pak je měsíční výše úhrady dána jednou dvanáctinou částky stanovené v Čl. I. odst. 2 písm. b) smlouvy, přičemž finanční vypořádání ztráty se provádí čtvrtletně a to na dopravcem předložený výkaz.
V případě, že není uzavřen dodatek na příslušný kalendářní rok, objednatel je zavázán poskytovat do doby uzavření dodatku, maximálně do 30. 4. příslušného roku za každý dodatkem neupravený měsíc zálohovou částku ve výši 80 % měsíční splátky dvanáctého měsíce roku předchozího.
V případě, že není dodatek uzavřen na rok následující (tj. ani po 30. 4. příslušného kalendářního roku), budou vlakové kilometry ujeté od 1. 1. toho roku až do uzavření dodatku oceněny sazbou na jednotku výkonu platnou pro předchozí rok, a to až do posledního dne měsíce, ve kterém byl dodatek uzavřen. Finanční vypořádání ztráty bude provedeno dle Čl. VI. odst. 4 smlouvy, tedy čtvrtletně po předložení výkazu dopravcem. V tomto případě bude zachován i princip splátek, které budou poskytnuty po uplynutí čtvrtletí formou finančního vypořádání ztráty po předložení výkazu dopravcem.
V našem případě je možno využít výše uvedený postup nebo vyhovět dopravci v požadavku na co nejrychlejším zajištění výplaty záloh tzn. uzavřít dodatek ke smlouvě s dopravcem, který toto umožní.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Radě Kraje Vysočina následující řešení:
* Souhlasit se zohledněním modernizace vozových jednotek dle usnesení číslo 0872/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016
* O variantě zajištění výplaty záloh
a) v případě, že není dodatek uzavřen na rok následující (tj. ani po 30. 4. příslušného kalendářního roku), budou vlakové kilometry ujeté od 1. 1. toho roku až do uzavření dodatku oceněny sazbou na jednotku výkonu platnou pro předchozí rok, a to až do posledního dne měsíce, ve kterém byl dodatek uzavřen. Finanční vypořádání ztráty bude provedeno dle Čl. VI. odst. 4 smlouvy, tedy čtvrtletně po předložení výkazu dopravcem. V tomto případě bude zachován i princip splátek, které budou poskytnuty po uplynutí čtvrtletí formou finančního vypořádání ztráty po předložení výkazu dopravcem.
b) předložit dopravci návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění výplaty záloh měsíčně dle ocenění sazbou na jednotku výkonu platnou pro předchozí rok, a to až do posledního dne měsíce, ve kterém byl dodatek uzavřen.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zohledněním modernizace vozových jednotek Jindřichohradeckým místním dráhám a. s. dle usnesení číslo 0872/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016;
rozhoduje
varianta a)
předložit dopravci návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění výplaty záloh měsíčně dle ocenění sazbou na jednotku výkonu platnou pro předchozí rok, a to až do posledního dne měsíce, ve kterém byl dodatek uzavřen na období .................

varianta b)
nepředkládat dopravci návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění výplaty záloh měsíčně dle ocenění sazbou na jednotku výkonu platnou pro předchozí rok, a to až do posledního dne měsíce, ve kterém byl dodatek uzavřen a pokračovat v plnění dle stávající smlouvy.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz