Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 3/2010 - 19.01.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Koupě pozemku v k. ú. a obci Dobroutov
03Předání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Dům dětí a mládeže Jihlava
04Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
05Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
06Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina
07Uzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka , změna usnesení, koupě pozemku
10Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
11Předání majetku k hospodaření Domovu důchodců Žďírec, příspěvkové organizaci
12Prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k.ú. a obci Pelhřimov - uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy
13Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Luka nad Jihlavou
14Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna názvu Vysočiny
15Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
16Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2010
17Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
18Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2009
19Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
20Návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010
21Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010
22Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010
23Návrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010
24Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
25FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2010
26Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny
27FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
28Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Přibyslav
29Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť
30Žádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008
31Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
32Poskytnutí dotací na akce zařazené v roce 2009 do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 3. část
33Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -návrh na provedení rozpočtového opatření
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
35Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2010
36Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2010
37Projekt Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
38Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava
39Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - úprava vztahu kraje ke zbývajícím ZUŠ a DDM
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu
40upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu
41Projekt PreCo - grantová dohoda
42Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
43Pořádání mezinárodní konference LORIS 2010 - 2011
44Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření
45Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření
46Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření
47Vzdělávání praktických lékařů v roce 2010
48Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
49Návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
50Návrh na poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na dokončení projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
51Rozhodnutí o dalším postupu kraje v otázce financování azylového domu v Nové Vsi u Chotěboře
52Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2009
53Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
54Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
55Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod - návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
56Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
57Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
58Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU - rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ 0001 -24
59Podpora žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz