Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-30

RK-03-2010-30.doc  RK-03-2010-30pr1.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-03-2010-30
NázevŽádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje z důvodu schválení předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) umožňuje krajům investice ke zkvalitnění regionální dopravní sítě. Podporovány jsou projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy. 85 % způsobilých výdajů je spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a 7,5 % ze státního rozpočtu České republiky.
Návrh řešení S ohledem na stav přípravy projektu III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810 - 006, 007, 008 , který je připraven k realizaci v roce 2010, doporučuje odbor dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o jeho podporu do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Realizace projektu spočívá v rekonstrukci 512 m komunikace a tří mostních objektů na komunikaci č. III/03810 mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví.
StanoviskaEkonomický odbor
Ve Fondu strategických rezerv nejsou dostatečné zdroje na financování projektu, kraj proto bude muset využít cizích zdrojů (kontokorentní úvěr). Upozorňujeme, že v případě podání žádostí do ROP JV za všechny projekty silnic uvedené v příloze EU1 schváleného rozpočtu nebude alokace ROP JV - oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury pro kraj Vysočina na další projekty dostatečná. V případě schválení převodu bude založen zvláštní účet, prostřednictvím kterého bude probíhat financování projektu, a bude předložen materiál do rady kraje ohledně vyřazení projektu z přílohy D2 Investice v dopravě.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810 - 006, 007, 008 ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje ve výši max. 60 mil. Kč určených na financování projektu III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810 - 006, 007, 008 s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810 - 006, 007, 008 do Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz