Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-39

RK-03-2010-39.doc  RK-03-2010-39pr1.doc  RK-03-2010-39pr2.doc  RK-03-2010-39pr3.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-03-2010-39
NázevSystémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - úprava vztahu kraje ke zbývajícím ZUŠ a DDM
Zpracoval K. Ubr, D. Hřebenová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV materiálu je předložen návrh na úpravu vztahů k základním uměleckým školám (dále jen ZUŠ ) a domům dětí a mládeže (dále jen DDM ), které zůstaly ve zřizovatelské kompetenci kraje.
Na území kraje působí v současné době 25 ZUŠ (z nich 2 jsou zřízeny krajem - Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, u jednoho (Pacov) byl zahájen proces převodu, 21 městy a 1 jiným zřizovatelem) a 20 DDM (4 z nich zřizuje kraj - Bystřice nad Pernštejnem, Chotěboř, Jihlava, Třebíč, u jednoho (Havlíčkův Brod) probíhá proces převodu na základě dohody kraje a města, 13 zřizují města a 2 jiní zřizovatelé). Přehled DDM a ZUŠ v kraji Vysočina je zpracován v materiálu RK-03-2010-39, př.3.
Na území kraje z minulosti přetrvává nerovnoměrné rozložení zřizovatelských kompetencí.
Cílem realizace záměru je
- posílit přímý vliv měst na chod a činnost uvedených organizací včetně vlivu na koordinaci s aktivitami jiných organizací ve městě (základní školy, sportovní kluby, NNO),
- zajistit rovnoměrné rozložení systematické finanční podpory pro zájmové a umělecké vzdělávání v obcích z rozpočtu kraje; realizací záměru by došlo k posílení zdrojů z cca 2,1 mil. Kč na 7,8 mil. Kč; posílení zdrojů by znamenalo navýšení průměrné částky na žáka z cca 80 Kč na cca 180 Kč,
- zajistit dostupnost systematické podpory i pro obce, které nezřizují DDM a ZUŠ, ale přesto zajišťují ve svých základních školách zájmové, případně umělecké vzdělávání; systémová podpora je poskytována obcím a městům ve výši stanovené na základě objektivního kritéria (počet žáků v základních školách),
- posílit možnosti pro lepší využití nemovitostí sloužících na území měst k zajištění zájmového a uměleckého vzdělávání,
- dokončit proces narovnávání rozdílů v rozložení zřizovatelských kompetencí k ZUŠ a DDM na území kraje.
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 16. 6. 2009 usnesením č. 0297/04/2009/ZK záměr převést po dohodě s městy vzdělávací činnost ZUŠ a školské služby DDM na příslušná města.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k posouzení a schválení záměr dalšího postupu ve vztahu k ZUŠ a DDM, v jejichž případě nedojde k 30. 6. 2010 k dohodě s městem o převzetí vzdělávací činnosti, resp. školské služby. V takovém případě je navrženo zrušit krajem zřizované ZUŠ a DDM dnem 31. 12. 2010, jejich činnosti bude utlumena již k 1. 9. 2010. Uspořené provozní prostředky využije kraj v následujících letech na podporu obcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.
Městům, kde bude ukončena činnost DDM a ZUŠ, budou od roku 2011 v souladu se zásadami zastupitelstva kraje poskytovány prostředky (dar), které mohou města využít na podporu zájmového a uměleckého vzdělávání. Tato varianta
- plně řeší rovnoměrné a transparentní rozdělování podpory městům a obcím z rozpočtu kraje na podporu zájmového a uměleckého vzdělávání,
- otevírá možnost řešit problematiku zájmového a uměleckého vzdělávání dle vlastního uvážení měst, posiluje tedy jejich přímý vliv na zabezpečení činností s ohledem na personální a prostorové podmínky a na působení dalších organizací ve městě.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr zrušit dnem 31. 12. 2010 krajem zřízené příspěvkové organizace vykonávající vzdělávací činnost základní umělecké školy nebo školskou službu domu dětí a mládeže, u kterých s příslušnými městy nedojde nejpozději k 30. 6. 2010 k dohodě o převzetí činnosti.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 1. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz