Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-34

RK-03-2010-34.doc  RK-03-2010-34pr1.xls  RK-03-2010-34pr2.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-03-2010-34
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Zpracoval V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2009 dne 15. 12. 2009 usnesením č. 0515/07/2009/ZK rozpočet kraje na rok 2010. V Rozpočtu kraje 2010 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 900 000 Kč na Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (PŘÍLOHA Š2) . V roce 2010 budou okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT realizovat organizace uvedené v příloze 1 tohoto materiálu. Jedná se o 16 organizací, z nichž 9 zřizuje kraj, 6 zřizují obce, jedna je neziskovou organizací.
Těmto organizacím navrhujeme přidělit dotaci v celkové výši 840 000 Kč dle materiálu RK-03-2010-34, př. 1.
Dotaci, kterou na tyto soutěže poskytuje MŠMT, by měl kraj obdržet v prvním čtvrtletí roku 2010. Její výše zatím není známa.
Podle ustanovení § 181 odst. 1 školského zákona je kraj mj. povinen zajišťovat podmínky zájmového vzdělávání a v jeho rámci i přehlídek a soutěží ve smyslu vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Jednou z periodických činností vyplývajících z agendy přehlídek a soutěží je i pověřování organizátorů jednotlivých okresních a krajských kol soutěží a jmenování okresních a krajských komisí vybraných soutěží podle jejich centrálně vydávaných celorepublikových organizačních řádů.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci krajem zřizovaných příspěvkovým organizacím na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT z vlastních prostředků rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Školství, mládeže a sportu dle tabulky 1 materiálu RK-03-2010-34, př. 1. Současně je třeba schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací kraje uvedených v tabulce 1 materiálu
RK-03-2010-34, př. 1 o poskytnuté finanční prostředky.
OŠMS zároveň navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 2 materiálu RK-03-2010-34, př. 1.
Dále OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR dle tabulky 3 materiálu RK-03-2010-34, př. 1 (dotace pro tuto organizaci překročila částku 200 000 Kč).
Materiál RK-03-2010-34, př. 2 obsahuje vzor smlouvy pro přidělení dotací na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT pro rok 2010.
Co se týče činností pověřování organizátorů jednotlivých okresních a krajských soutěží a ustavování komisí dle příslušných organizačních řádů soutěží, navrhuje OŠMS, aby jej rada kraje zajišťováním těchto periodických činností pověřila.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je uvažováno na Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (ÚZ 00031) s částkou 900 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
* příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2010 v celkové výši 295 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-03-2010-34, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-03-2010-34, př. 2;
* příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 205 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-03-2010-34, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-03-2010-34, př. 2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-03-2010-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČ 70925186 ve výši 340 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu RK-03-2010-34, př. 2;
pověřuje
odbor školství, mládeže a sportu jmenováním okresních a krajských komisí dle organizačních řádů jednotlivých soutěží v zájmovém vzdělávání a pověřováním organizátorů jednotlivých kol soutěží v zájmovém vzdělávání.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz