Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-09

RK-03-2010-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-03-2010-09
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka , změna usnesení, koupě pozemku
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní smlouvu k pozemku dotčenému budoucí stavbou kraje.
V seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2011 je zařazena i stavba II/409 Panské Dubenky, most, přeložka . Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Usnesením 0267/08/2009/RK ze dne 24. 2. 2009 rozhodla rada kraje uzavřít nájemní smlouvy na části pozemků v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-08-2009-14, př.2. Mezi pozemky určenými k pronájmu byl i pozemek č. par. č. 11/1 - orná půda o výměře 380 m2 v k.ú. Panské Dubenky. Při jednání se všemi spoluvlastníky předmětného pozemku podmiňují tito prodej ostatních jejich pozemků tvořících trvalý zábor stavby do vlastnictví kraje Vysočina i odkoupením části pozemku dle geometrického plánu č. 102-3/2009 nově označené jako par. č. 11/22 - orná půda o výměře 412 m2 do vlastnictví kraje. Svůj požadavek odůvodňují tím, že předmětný pozemek bude po vybudování stavby bude nalézat mezi dvěma silnicemi a dále bude ještě dotčený dvěma nově zřízenými sjezdy z budoucí silnice, kterými bude napojena stávající polní cesta a přilehlé budovy.
Návrh řešení Nově oddělený pozemek označený v geometrickém plánu jako par. č. 11/22 v k.ú. Panské Dubenky je dle mínění OM pro současné vlastníky zcela nevyužitelný, přičemž realizací obou sjezdů a napojením na polní cestu dojde k jeho dalšímu znehodnocení. Z výše uvedeného důvodu OM navrhuje radě kraje změnit usnesení 0267/08/2009/RK ze dne 24. 2. 2009 tak, že část materiálu RK-08-2009-14, př.2, řádek 1 se v celém rozsahu ruší. Současně OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2010-09, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy, do vlastnictví kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0267/08/2009/RK ze dne 24. 2. 2009 tak, že v materiálu RK-08-2009-14, př. 2, se ruší řádek 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2010-09, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy, do vlastnictví kraje.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz