Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-18

RK-03-2010-18.doc  RK-03-2010-18pr1.doc  RK-03-2010-18pr2.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-03-2010-18
NázevZpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2009
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuOdboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za druhé pololetí roku 2009 se uskutečnily celkem 3 schůze zastupitelstva a 12 schůzí rady. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 253 usnesení (za předchozí pololetí celkem 310 usnesení), rada kraje 649 usnesení (za předchozí pololetí celkem 1234). V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK a příloze 2 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními RK.
Návrh řešení Přílohy 1 a 2 tohoto materiálu rovněž obsahují návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.
StanoviskaK nerealizovaným usnesením byla vyžádána stanoviska pracovníků a pracovišť, kterým zastupitelstvo nebo rada kraje uložily splnění. Stanoviska jsou obsahem přílohy 1 a 2 tohoto materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2009;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2010-18, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2009 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2010-18, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 19. 1. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz