Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-49

RK-03-2010-49.doc  RK-03-2010-49pr1.doc  RK-03-2010-49pr2.doc  RK-03-2010-49pr3.doc  RK-03-2010-49pr4.doc  RK-03-2010-49pr5.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-03-2010-49
NázevNávrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
Zpracoval L. Hradecká, D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu zřizovacích listin v souvislosti s pověřením nemocnic k poskytování služeb veřejného zájmu.
Podle Sdělení Komise o službách veřejného zájmu v Evropě (OJ 2001/C 17/04) je poskytování služeb veřejného zájmu orgány veřejné moci využíváno v těch případech, kdy trh není schopen zajistit poskytování těchto služeb, popř. jsou tyto služby na trhu nabízeny, avšak za příliš vysoké ceny a zájmem veřejného orgánu je, aby tyto služby byly poskytovány v dobré kvalitě za přiměřenou cenu pro všechny občany (a/nebo podniky).
Při poskytování dotací společnosti, která se zavázala k zajišťování služeb veřejného zájmu se nebude jednat o veřejnou podporu v případě, že závazek subjektu vykonávat veřejnou službu:
* je jasně definován národní legislativou a/nebo licencí (smlouvou),
* jsou předem objektivním a transparentním způsobem stanoveny parametry, na jejichž základě je kalkulována kompenzace,
* kompenzace nesmí přesahovat výši nutnou k pokrytí části či veškerých nákladů, které vznikly v souvislosti s plněním závazku veřejné služby, přičemž musí být zohledněny relevantní příjmy a v přiměřené výši zisk za plnění tohoto závazku,
* jestliže podnik, který plní závazek veřejné služby, nebyl vybrán na základě výběrového řízení v souladu s procedurou veřejných zakázek, pak nezbytná výše kompenzace musí být určena na základě analýzy nákladů, které by vznikly zavedenému podniku při plnění závazků veřejné služby, přitom musí být zohledněny relevantní příjmy a v přiměřené výši zisk za plnění těchto závazků.
* V zájmu finanční transparentnosti je dále nutné, aby pro případné doplňkové činnosti společnosti komerčního charakteru bylo vedeno oddělené účetnictví, aby nedocházelo k přelévání z veřejných zdrojů poskytnutých finančních prostředků do jiných komerčních aktivit společnosti.
Návrh řešení Pověření k závazku dle podkladů z ÚOHS:
Akt pověření má v praxi většinou formu smlouvy, v ní je obsaženo pověření závazkem veřejné služby (dále jen ZVS ). Název takové smlouvy nebývá v praxi jednotný, jedná se jednak o smlouvy o pověření ZVS (na základě předchozího usnesení zastupitelstva kraje), dále pak smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje, smlouvy o zřízení subjektu (zřizovací listiny) spolu se stanovením závazných kritérií pro poskytování vyrovnávací platby. Další formou je usnesení zastupitelstva nebo rady kraje, rozhodnutí ministerstva o pověření určitého subjektu ZVS.
V oblasti nemocnic/zdravotnických zařízení je v současné době analyzována možnost pověření na základě několika právních norem. Závěr této analýzy bude konzultován s odpovědným ředitelstvím Komise. V rámci tohoto přístupu se předpokládá, že příjemce splňuje podmínky poskytování zdravotní péče dle zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, dále musí příjemce poskytovat služby zdravotní péče v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění (§23-27 Ústavní péče). Ve zřizovacích/zakládacích listinách zdravotnických zařízení státu, územně samosprávných celků nebo v Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení musí být dále obsaženo:
a. označení zřizovatele/zakladatele/orgánu oprávněného k vydání Rozhodnutí
b. název a sídlo organizace
c. určení doby, pro kterou je organizace zřizována/zakládána/vydáno Rozhodnutí
d. stanovení účelu, pro který se organizace zřizuje/zakládá či účel, pro který je vydáno Rozhodnutí
e. v případě organizací zřizovaných nebo zakládaných také povaha práv k nakládání s majetkem
f. označení právní úpravy pro hospodaření organizace (např. zákon č. 219/200 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízení).
g. rozsah působnosti může být dále upřesněn ve Statutech jednotlivých organizací.

Výše vyrovnávací platby
Obecnou zásadou je nemožnost použití vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro financování jiných aktivit příjemce, než jsou služby v rámci ZVS. Kontrolní činnost je zajišťována poskytovatelem vyrovnávací platby (dotace) v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Každý poskytovatel má možnost stanovit si plán ročních kontrol i v rámci smlouvy s příjemcem.

Situace v nemocnicích:
V zřizovacích listinách nemocnic, které schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina, je všechno výše popsané definované (vše podle vymezení zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), chybí akt pověření.
Odbor zdravotnictví ve spolupráci s nemocnicemi provedl kontrolu zřizovacích listin a to v přímé vazbě na způsoby a postupy účtování a na jednotnou účetní osnovu, které budou pro nemocnice od 1. 1. 2010 závazná. Byly stanoveny závazné Pravidla pro účtování, ve kterých byly jasně definované postupy účtování na syntetických a analytických účtech v závislosti na hlavní a doplňkové činnosti.
Současně došlo i k revizi vymezení hlavní a doplňkové činnosti ve vazbě na registrace nestátního zdravotnického zařízení a živnostenská oprávnění.

Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit předložené znění dodatků zřizovacích listin nemocnic dle materiálu RK-03-2010-49, př. 1, 2, 3, 4, 5.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 1;
* Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 2;
* Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 3;
* Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 4;
* Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 5.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 15. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz