Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-56

RK-03-2010-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-03-2010-56
NázevVolba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 12. 1. 2010 se na hejtmana kraje obrátil předseda Krajského soudu v Brně, ve kterém žádá o projednání návrhu na zvolení paní Milady Kalouskové do funkce přísedící Krajského soudu v Brně dle materiálu RK-03-2010-56, př. 1.
Krajský soud v Brně doložil podklady nutné pro zvolení navrhované kandidátky do funkce přísedící krajského soudu. Paní Milada Kalousková splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce přísedící dle materiálu RK-03-2010-56, př. 2.
Návrh řešení Podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, přísedící krajských soudů volí zastupitelstvo kraje na návrh člena příslušného zastupitelstva.
Zastupitelstvo příslušné ke zvolení přísedících se určuje podle trvalého pobytu navržené osoby a nikoliv podle sídla krajského soudu, ke kterému je přísedící volen.
StanoviskaStanovisko JUDr. Jaromíra Pořízka, předsedy Krajského soudu v Brně: Miladě Kalouskové končí stávající funkční období ve funkci přísedící Krajského soudu v Brně v 14. února 2010 (do funkce byla zvolena Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 14. února 2006 na dobu čtyř let). Ve funkci se plně osvědčila, k výkonu funkce přistupovala zodpovědně, se zájmem, svými zkušenostmi a znalostmi byla a je přínosem při rozhodovací činnosti na úseku trestním, proto je navrhována ke zvolení do funkce přísedící Krajského soudu v Brně na dobu dalších čtyř let.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
* hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Miladu Kalouskovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně;
* odboru sekretariátu hejtmana pozvat paní Miladu Kalouskovou na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1, které se bude konat 2. 2. 2010.
Odpovědnost hejtman kraje, OSH
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz